Σας γνωρίζουμε ότι με την ψήφιση την 22.12.2016 του Νόμου 4446/2016 (ΦΕΚ Α240) , άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού της αξίας της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.

 

Η αλλαγή αυτή ισχύει από 01.01.2016, το οποίον σημαίνει ότι αναιρεί την εφαρμογή του ν.4389/2016 παρ.1 του άρθρου 44, που δεν πρόλαβε να εφαρμοσθεί.

 

Ο νέος Νόμος 4446/22.12.2016 στο Άρθρο 99 αναφέρει:

 

«Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος ως εξής:

 

α) για ΛΤΠΦ από 0 έως 12.000 ευρώ ως ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,

β) για ΛΤΠΦ από 12.001 έως 17.000 ευρώ ως ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,

γ) για ΛΤΠΦ από 17.001 έως 20.000 ευρώ ως ποσοστό δεκατέσσερα τοις εκατό (14%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,

δ) για ΛΤΠΦ από 20.001 έως 25.000 ευρώ ως ποσοστό δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,

ε) για ΛΤΠΦ πλέον των 25.001 ευρώ ως ποσοστό είκοσι δύο τοις εκατό (22%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, ανεξάρτητα αν το όχημα ανήκει στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένο με οποιονδήποτε τρόπο στα ανωτέρω πρόσωπα. Το ανωτέρω ποσοστό καθενός οχήματος δεν επιμερίζεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα.

 

Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται βάσει παλαιότητας ως εξής:

i) 0-2 έτη καμία μείωση

ii) 3-5 έτη μείωση δέκα τοις εκατό (10%)

iii) 6-9 έτη μείωση είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)

iv) Από 10 έτη και μετά μείωση πενήντα τοις εκατό (50%).

 

Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή προ Φόρων έως 12.000 ευρώ.

 

Θα σας ενημερώσουμε σχετικώς για τυχόν νέες διευκρινίσεις, οι οποίες θα γνωστοποιηθούν από το Υπουργείο Οικονομικών.

 

 

Σημείωση

Για τα ανωτέρω ζητήματα, τα οποία είναι απολύτως ενημερωτικά, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.

Απαιτείται πρόσθετη εξειδικευμένη συμβουλευτική κάλυψη των προσωπικών αναγκών σας για την χρήση οιασδήποτε πληροφορίας, η οποία θα ληφθεί από το παρόν άρθρο. 

 

 

 

 

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε με το παρόν, ότι σύμφωνα με τον Νόμο 4446/22.12.2016, από την 01.01.2017 καθιερώνονται οι συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, οι οποίες θα εκπίπτουν φορολογικά.  

Ηλεκτρονικά η μισθοδοσία

Από τις 22 Δεκεμβρίου 2016 και μετά, όποιος εργοδότης καταβάλλει αμοιβές με μετρητά, χάνει το δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα και απειλείται έτσι με πρόσθετο φόρο. Ειδικότερα από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά, δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, αμοιβές όσων εργάζονται με μπλοκάκια αλλά και αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ., όπως άλλωστε και αμοιβές δικηγόρων με πάγια αντιμισθία (οι οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά στις δαπάνες οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης), εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφλησή τους έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Αν οι δαπάνες αυτές εξοφληθούν με μετρητά, παύουν να εκπίπτουν (Άρθρο 72, Παράγραφος ιδ).

 

Σημείωση

Για τα ανωτέρω ζητήματα, τα οποία είναι απολύτως ενημερωτικά, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.

Απαιτείται πρόσθετη εξειδικευμένη συμβουλευτική κάλυψη των προσωπικών αναγκών σας για την χρήση οιασδήποτε πληροφορίας, η οποία θα ληφθεί από το παρόν άρθρο. 

Aναστέλλεται για ένα χρόνο (δηλαδή έως 31.12.2017) η κατάργηση των μειωμένων κατά 30% συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Έβρου και Δωδεκανήσου πλην των νησιών Ρόδου και Καρπάθου και όπως είναι γνωστό από τις διατάξεις της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 η κατάργηση θα ίσχυε από 01.01.2017. Στα παραπάνω νησιά ισχύουν οι συντελεστές ΦΠΑ: κανονικός συντελεστής 17%,  μειωμένος 9% και υπερμειωμένος 4%.

Αναλυτικά τα νησιά στα οποία αναστέλλεται έως 31.12.2017 η κατάργηση των μειωμένων κατά 30% συντελεστών Φ.Π.Α είναι: 

α) τα νησιά του νομού Λέσβου : Λέσβος, Λήμνος και Άγιος Ευστράτιος,
β) τα νησιά του νομού Χίου : Χίος, Οινούσσες, Ψαρά, Αντίψαρα
γ) τα νησιά του νομού Σάμου : Σάμος, Ικαρία, Φούρνοι, Άγιος Μηνάς, Θύμαινα
δ) το νησί του νομού Έβρου : Σαμοθράκη και  
ε) τα νησιά του νομού Δωδεκανήσου : Κως, Πάτμος, Αστυπάλαια, Κάλυμνος, Κάσος, Λέρος, Νίσυρος, Σύμη, Τήλος, Καστελόριζο καθώς και τα μικρότερα νησιά Αγαθονήσι, Αλιμία, Αρκοί, Αρμάθια, Χάλκη, Φαρμακονήσι, Γυαλί, Κίναρος, Λέβιθα, Λειψοί, Μάραθος, Νίμος, Ψέριμος, Σαρία, Στρογγυλή, Σύρνα και Τέλενδος. 

Σε όλα τα υπόλοιπα νησιά από 01.01.2017 ισχύουν οι συντελεστές,  οι οποίοι ισχύουν και στην υπόλοιπη χώρα, δηλ.  κανονικός συντελεστής 24%,  μειωμένος 13% και υπερμειωμένος 6%.

 

Σημείωση

Για τα ανωτέρω ζητήματα, τα οποία είναι απολύτως ενημερωτικά, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.

Απαιτείται πρόσθετη εξειδικευμένη συμβουλευτική κάλυψη των προσωπικών αναγκών σας για την χρήση οιασδήποτε πληροφορίας, η οποία θα ληφθεί από το παρόν άρθρο. 

Στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει την φοροδιαφυγή, η Ελλάδα ενσωμάτωσε στο Δίκαιο της  δύο σημαντικά “Εργαλεία” το έτος 2016.

Με τον Νόμο 4378, ενσωματώθηκε στο εγχώριο Δίκαιο η Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία 2014 / 107 / EΕ, ενώ η Πολυμερής Συμφωνία των Αρμοδίων Αρχών των χωρών μελών του ΟΟΣΑ για την αυτόματη ανταλλαγή των Οικονομικών Στοιχείων ενσωματώθηκε στο εγχώριο Δίκαιο με τον Νόμο 4428.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή του Κοινού Προτύπου Αναφοράς του ΟΟΣΑ.  

Τα εν λόγω Πρότυπα αναφέρονται και στην προαναφερθείσα Οδηγία, με συνέπεια να ισχύουν ενιαίοι κανόνες αναφοράς, τόσο μεταξύ των Κρατών - Μελών της ΕΕ, όσο και μεταξύ των Κρατών – Μελών του ΟΟΣΑ.

Η Ελλάδα ανήκει στις πρώτες 53 χώρες, οι οποίες θα εφαρμόσουν την πρώτη αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών το έτος 2017 αναφορικά με το εισόδημα, το οποίο εισπράχθηκε εντός του έτους 2016, ενώ 101 χώρες στο σύνολό τους έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν την αυτόματη ανταλλαγή των Οικονομικών Στοιχείων μέσω των Κοινών Προτύπων Αναφοράς. 31 χώρες θα συμμετάσχουν στην πρώτη ομάδα το έτος 2018.

Οι υπόλοιπες 17 χώρες δεν έχουν υπογράψει ακόμα την ως άνω Συμφωνία, παρόλο που έχουν δεσμευτεί να το πράξουν σε μεταγενέστερο στάδιο.  

Ο Νόμος 4428 / 2016 έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 01.01.2016 και η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών θα πραγματοποιηθεί έως την 30.09.2017. 

 

Σημείωση

Για τα ανωτέρω ζητήματα, τα οποία είναι απολύτως ενημερωτικά, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.

Απαιτείται πρόσθετη εξειδικευμένη συμβουλευτική κάλυψη των προσωπικών αναγκών σας για την χρήση οιασδήποτε πληροφορίας, η οποία θα ληφθεί από το παρόν άρθρο.