Στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει την φοροδιαφυγή, η Ελλάδα ενσωμάτωσε στο Δίκαιο της  δύο σημαντικά “Εργαλεία” το έτος 2016.

Με τον Νόμο 4378, ενσωματώθηκε στο εγχώριο Δίκαιο η Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία 2014 / 107 / EΕ, ενώ η Πολυμερής Συμφωνία των Αρμοδίων Αρχών των χωρών μελών του ΟΟΣΑ για την αυτόματη ανταλλαγή των Οικονομικών Στοιχείων ενσωματώθηκε στο εγχώριο Δίκαιο με τον Νόμο 4428.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή του Κοινού Προτύπου Αναφοράς του ΟΟΣΑ.  

Τα εν λόγω Πρότυπα αναφέρονται και στην προαναφερθείσα Οδηγία, με συνέπεια να ισχύουν ενιαίοι κανόνες αναφοράς, τόσο μεταξύ των Κρατών - Μελών της ΕΕ, όσο και μεταξύ των Κρατών – Μελών του ΟΟΣΑ.

Η Ελλάδα ανήκει στις πρώτες 53 χώρες, οι οποίες θα εφαρμόσουν την πρώτη αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών το έτος 2017 αναφορικά με το εισόδημα, το οποίο εισπράχθηκε εντός του έτους 2016, ενώ 101 χώρες στο σύνολό τους έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν την αυτόματη ανταλλαγή των Οικονομικών Στοιχείων μέσω των Κοινών Προτύπων Αναφοράς. 31 χώρες θα συμμετάσχουν στην πρώτη ομάδα το έτος 2018.

Οι υπόλοιπες 17 χώρες δεν έχουν υπογράψει ακόμα την ως άνω Συμφωνία, παρόλο που έχουν δεσμευτεί να το πράξουν σε μεταγενέστερο στάδιο.  

Ο Νόμος 4428 / 2016 έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 01.01.2016 και η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών θα πραγματοποιηθεί έως την 30.09.2017. 

 

Σημείωση

Για τα ανωτέρω ζητήματα, τα οποία είναι απολύτως ενημερωτικά, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.

Απαιτείται πρόσθετη εξειδικευμένη συμβουλευτική κάλυψη των προσωπικών αναγκών σας για την χρήση οιασδήποτε πληροφορίας, η οποία θα ληφθεί από το παρόν άρθρο.