Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων (Εμπορική και Λογιστική Διαχείριση)
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
 • Εποπτεία λογιστηρίου
 • Υποστήριξη στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
 • Κοστολόγηση
 • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
 • Υποστήριξη στην επεξεργασία και ανάλυση των μηνιαίων και ετήσιων οικονομικών αναφορών (Reporting)
 • Υποστήριξη στην επεξεργασία των μηνιαίων και ετήσιων προϋπολογισμών (Budgeting)
 • Σύνταξη, επεξεργασία και ανάλυση ενοποιημένων οικονομικών καταστά­σεων
 • Συνδρομή στην ίδρυση νομικών προσώπων
 • Τροποποιήσεις ήδη υφιστάμενου καταστατικού
 • Υποστήριξη για την ίδρυση και εγκατάσταση υποκαταστημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα
 • Τιμολόγηση
 • Σύνταξη μηνιαίων και ετήσιων οικονομικών αναφορών σύμφωνα με τις απαι­­τήσεις του πελάτη
 • Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών μίας επιχείρησης
 • Υποστήριξη του πελάτη κατά τη διάρκεια εσωτερικών ελέγχων
 • Υποστήριξη του πελάτη κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων
 • Συστάσεις και μετατροπές επιχειρήσεων
 • Σύνταξη πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
 • Σύνταξη και επίβλεψη λογιστικών διαδικασιών
 • Λογιστική και απολογιστική παρακολούθηση του κόστους κατά την υλοποίηση επενδυ­τικών σχεδίων
 • Ίδρυση εταιρειών και υποκαταστημάτων στο εξωτερικό
 • Συμφωνία και Αντιστοίχηση του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου με το Λογιστικό Σχέδιο της αλλοδαπής μητρικής εταιρείας
 • Προσαρμογή του λογιστικού σχεδίου στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχεί­ρησης

Φορολογικές Υπηρεσίες

 • Υπηρεσίες φορολογικού αντιπροσώπου
 • Επεξεργασία, σύνταξη και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μίας επιχείρησης για όλα τα φορολογικά αντικείμενα
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών
 • Σύνταξη εμπορικών και φορολογικών οικονομικών καταστάσεων μίας επι­χείρησης
 • Γνωμοδοτήσεις επί φορολογικών θεμάτων
 • Αντίκρουση εκθέσεων φορολογικών ελέγχων
 • Σύνταξη και κατάθεση προσφυγών
 • Υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων
 • Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι
 • Φορολογικός σχεδιασμός στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Υποστήριξη ιδιωτών στη σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
 • Επεξεργασία, σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση αιτήσεων επιστρο­φής ΦΠΑ και λοιπών φόρων
 • Φορολογικές συμβουλές για διεθνή στελέχη και εργαζομένους στην αλλοδαπή
 • Σχεδιασμός φορολογικής στρατηγικής
 • Υποστήριξη στην εγκατάσταση αλλοδαπών στην Ελλάδα

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

 • Έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων εταιρειών για λογαριασμό των μετόχων και των εταίρων τους
 • Έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων υποκαταστημάτων αλλοδαπών εται­ρειών για λογαριασμό της μητρικής
 • Έλεγχοι θυγατρικών ή/και υποκαταστημάτων ελληνικών εταιρειών στο εξω­­τερικό
 • Έλεγχοι ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
 • Ειδικοί έλεγχοι (Due Diligence)
 • Εσωτερικοί έλεγχοι
 • Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι

Λοιπές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Αντιπροσώπευση των συμφερόντων των αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα
 • Διαχείριση Εισπράξεων
 • Διαχείριση Πληρωμών
 • Διαχείριση Διαθεσίμων
 • Αντιπροσώπευση των πελατών μας έναντι των διαφόρων Αρχών
 • Γραμματειακή Υποστήριξη
 • Μεταφραστικές Υπηρεσίες
 • Νομικές συμβουλές σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους
 • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας (εκκαθαρίσεις μηνιαίων αποδοχών, υποβολή καταστάσεων στους ασφαλιστικούς φορείς, εξοφλήσεις συνδρομών)
 • Σύνταξη συμβάσεων εργασίας
 • Παροχή συμβουλών σε θέματα εργατικού δικαίου και απασχόλησης
 • Παρακολούθηση ετήσιων αδειών, ασθενειών και απουσιών
 • Σύνταξη και Υποβολή των απαραίτητων εγγράφων για την πρόσληψη και απόλυση μισθωτών
 • Υποστήριξη για υπαγωγή σε προγράμματα του ΟΑΕΔ