• Έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων εταιρειών για λογαριασμό των μετόχων και των εταίρων τους
  • Έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων υποκαταστημάτων αλλοδαπών εται­ρειών για λογαριασμό της μητρικής
  • Έλεγχοι θυγατρικών ή/και υποκαταστημάτων ελληνικών εταιρειών στο εξω­­τερικό
  • Έλεγχοι ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
  • Ειδικοί έλεγχοι (Due Diligence)
  • Εσωτερικοί έλεγχοι
  • Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι