• Υπηρεσίες φορολογικού αντιπροσώπου
 • Επεξεργασία, σύνταξη και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μίας επιχείρησης για όλα τα φορολογικά αντικείμενα
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών
 • Σύνταξη εμπορικών και φορολογικών οικονομικών καταστάσεων μίας επι­χείρησης
 • Γνωμοδοτήσεις επί φορολογικών θεμάτων
 • Αντίκρουση εκθέσεων φορολογικών ελέγχων
 • Σύνταξη και κατάθεση προσφυγών
 • Υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων
 • Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι
 • Φορολογικός σχεδιασμός στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Υποστήριξη ιδιωτών στη σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
 • Επεξεργασία, σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση αιτήσεων επιστρο­φής ΦΠΑ και λοιπών φόρων
 • Φορολογικές συμβουλές για διεθνή στελέχη και εργαζομένους στην αλλοδαπή
 • Σχεδιασμός φορολογικής στρατηγικής
 • Υποστήριξη στην εγκατάσταση αλλοδαπών στην Ελλάδα