• Τήρηση λογιστικών βιβλίων (Εμπορική και Λογιστική Διαχείριση)
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
 • Εποπτεία λογιστηρίου
 • Υποστήριξη στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
 • Κοστολόγηση
 • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
 • Υποστήριξη στην επεξεργασία και ανάλυση των μηνιαίων και ετήσιων οικονομικών αναφορών (Reporting)
 • Υποστήριξη στην επεξεργασία των μηνιαίων και ετήσιων προϋπολογισμών (Budgeting)
 • Σύνταξη, επεξεργασία και ανάλυση ενοποιημένων οικονομικών καταστά­σεων
 • Συνδρομή στην ίδρυση νομικών προσώπων
 • Τροποποιήσεις ήδη υφιστάμενου καταστατικού
 • Υποστήριξη για την ίδρυση και εγκατάσταση υποκαταστημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα
 • Τιμολόγηση
 • Σύνταξη μηνιαίων και ετήσιων οικονομικών αναφορών σύμφωνα με τις απαι­­τήσεις του πελάτη
 • Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών μίας επιχείρησης
 • Υποστήριξη του πελάτη κατά τη διάρκεια εσωτερικών ελέγχων
 • Υποστήριξη του πελάτη κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων
 • Συστάσεις και μετατροπές επιχειρήσεων
 • Σύνταξη πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
 • Σύνταξη και επίβλεψη λογιστικών διαδικασιών
 • Λογιστική και απολογιστική παρακολούθηση του κόστους κατά την υλοποίηση επενδυ­τικών σχεδίων
 • Ίδρυση εταιρειών και υποκαταστημάτων στο εξωτερικό
 • Συμφωνία και Αντιστοίχηση του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου με το Λογιστικό Σχέδιο της αλλοδαπής μητρικής εταιρείας
 • Προσαρμογή του λογιστικού σχεδίου στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχεί­ρησης