• Αντιπροσώπευση των συμφερόντων των αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα
 • Διαχείριση Εισπράξεων
 • Διαχείριση Πληρωμών
 • Διαχείριση Διαθεσίμων
 • Αντιπροσώπευση των πελατών μας έναντι των διαφόρων Αρχών
 • Γραμματειακή Υποστήριξη
 • Μεταφραστικές Υπηρεσίες
 • Νομικές συμβουλές σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους
 • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας (εκκαθαρίσεις μηνιαίων αποδοχών, υποβολή καταστάσεων στους ασφαλιστικούς φορείς, εξοφλήσεις συνδρομών)
 • Σύνταξη συμβάσεων εργασίας
 • Παροχή συμβουλών σε θέματα εργατικού δικαίου και απασχόλησης
 • Παρακολούθηση ετήσιων αδειών, ασθενειών και απουσιών
 • Σύνταξη και Υποβολή των απαραίτητων εγγράφων για την πρόσληψη και απόλυση μισθωτών
 • Υποστήριξη για υπαγωγή σε προγράμματα του ΟΑΕΔ