Εξειδικευμένες Φορολογικές Υπηρεσίες

about-taxes.jpg

Εξειδικευμένες Φορολογικές Υπηρεσίες

Σε ένα ολοένα εξελισσόμενο και διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον, η ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Π.Ε είναι η πλέον καταρτισμένη και με πολυετή εμπειρία στο φορολογικό γίγνεσθαι εταιρεία για τη γρήγορη και αποτελεσματική κάλυψη όλων των αναγκών και την αποπεράτωση όλων των διαδικασιών, οι οποίες εμπίπτουν στο Φορολογικό περιβάλλον τόσο των νομικών, όσο και των φυσικών προσώπων. Στόχος μας είναι να παρέχουμε αποτελεσματικές, στρατηγικές λύσεις, οι οποίες στοχεύουν στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της φορολογικής συμμόρφωσης.

Οι φορολογικές μας υπηρεσίες προσαρμόζονται στις ανάγκες του πελάτη και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από τις πιο απλές, επιμέρους υπηρεσίες φορολογικής συμμόρφωσης έως τον προγραμματισμό πολύ σύνθετων project φορολογικού σχεδιασμού. Η εταιρεία μας εξειδικεύεται σε πολυάριθμους τομείς της ελληνικής φορολογικής διαδικασίας

Οι υπηρεσίες μας αναλυτικά

 • Υπηρεσίες φορολογικού αντιπροσώπου
 • Κατάρτιση φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και CbCr
 • Επεξεργασία, σύνταξη και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μίας επιχείρησης για όλα τα φορολογικά αντικείμενα
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών
 • Σύνταξη εμπορικών και φορολογικών οικονομικών καταστάσεων μίας επι­χείρησης
 • Γνωμοδοτήσεις επί φορολογικών θεμάτων
 • Αντίκρουση εκθέσεων φορολογικών ελέγχων
 • Σύνταξη και κατάθεση προσφυγών
 • Υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων
 • Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι
 • Φορολογικός σχεδιασμός στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Υποστήριξη ιδιωτών στη σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
 • Επεξεργασία, σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση αιτήσεων επιστρο­φής ΦΠΑ και λοιπών φόρων
 • Φορολογικές συμβουλές για διεθνή στελέχη (expatriates)
 • Φορολογικές συμβουλές για εργαζομένους στην αλλοδαπή
 • Σχεδιασμός φορολογικής στρατηγικής
 • Υποστήριξη στην εγκατάσταση αλλοδαπών στην Ελλάδα
© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions