ΝΕΑ

Σύνοψη του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ύστερα από διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια αποφάσισε την ψήφιση και εφαρμογή του κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ειδικό βιβλίο υπερωριών

Σύμφωνα με τον Ν. 4225/2014 ( παράγραφο 2, άρθρο 14), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4310/08-12-2014 ( άρθρο 55), κάθε εταιρία υποχρεούται να τηρεί «Ειδικό βιβλίο υπερωριών».

Νέος νόμος για την παραχώρηση των ΕΙΧ / βελτιωμένη έκδοση

Σας γνωρίζουμε ότι με την ψήφιση την 22.12.2016 του Νόμου 4446/2016 (ΦΕΚ Α240) , άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού της αξίας της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.

Συναλλαγές μόνο με πλαστικό χρήμα

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε με το παρόν, ότι σύμφωνα με τον Νόμο 4446/22.12.2016, από την 01.01.2017 καθιερώνονται οι συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, οι οποίες θα εκπίπτουν φορολογικά. 

Σελίδα 1 από 14

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions