ΝΕΑ

Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των Α.Ε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 184 του Ν.4548/2019, έχουν επέλθει αλλαγές στο τύπο των μετοχών των Ανωνύμων Εταιριών.

Αναλυτικά :

Τεχνικός Ασφαλείας

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσής σας από την εταιρεία μας, θα επιθυμούσαμε να σας γνωστοποιήσουμε , σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας (50067/28/2017), τα ακόλουθα :

Υπερεργασία – Υπερωρία

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσής σας από την εταιρεία μας, θα επιθυμούσαμε να σας γνωστοποιούμε, ότι με βάση τη απόφαση 32143/Δ1.11288 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2401/22.06.2018 του Υπουργείου Εργασίας, από 01.07.2018 η υπερεργασία και η νόμιμη υπερωριακή απασχόληση θα αναγγέλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, την ίδια μέρα και μάλιστα πριν την έναρξη πραγματοποίησής τους, σε αντίθεση με την μέχρι σήμερα διαδικασία, κατά την οποία η γνωστοποίηση των υπερωριών κάθε μήνα (έντυπο Ε8) γινόταν έως τις 15 του επόμενου .

Σύνοψη του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ύστερα από διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια αποφάσισε την ψήφιση και εφαρμογή του κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σελίδα 1 από 14

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions