Λογιστικές Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας ύστερα από 28 χρόνια παρουσίας στο λογιστικό περιβάλλον και με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση κυρίως σε νομικές οντότητες αλλοδαπών χωρών με συμφέροντα στον ελλαδικό χώρο, σε συνεργασία με άρτια εκπαιδευμένους και έμπειρους συνεργάτες, παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση προγραμματισμού και τήρησης όλων των ειδών λογιστικών βιβλίων με απόλυτη και βαθειά γνώση τόσο των ΕΛΠ, των ΔΠΧΑ (IFRS), όσο και της ελληνικής νομοθεσίας, με στόχο την έγκυρη και ποιοτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση των σύγχρονων επιχειρήσεων. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Π.Ε καλύπτει ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα λογιστικών υπηρεσιών, ικανό να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών της στο έπακρο.

ottawa-tax-services.jpg

Οι υπηρεσίες μας αναλυτικά

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων (Εμπορική και Λογιστική Διαχείριση)
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
 • Προετοιμασία χρηματοοικονομικών καταστάσεων κατά ΕΛΠ ή ΔΠΧΑ (IFRS)
 • Εποπτεία λογιστηρίου
 • Υποστήριξη στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
 • Κοστολόγηση
 • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
 • Υποστήριξη στην επεξεργασία και ανάλυση των μηνιαίων και ετήσιων οικονομικών αναφορών (Reporting)
 • Υποστήριξη στην επεξεργασία των μηνιαίων και ετήσιων προϋπολογισμών (Budgeting)
 • Σύνταξη, επεξεργασία και ανάλυση ενοποιημένων οικονομικών καταστά­σεων
 • Συνδρομή στην ίδρυση νομικών προσώπων
 • Τροποποιήσεις ήδη υφιστάμενου καταστατικού
 • Υποστήριξη για την ίδρυση και εγκατάσταση υποκαταστημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα
 • Τιμολόγηση
 • Σύνταξη μηνιαίων και ετήσιων οικονομικών αναφορών σύμφωνα με τις απαι­­τήσεις του πελάτη
 • Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών μίας επιχείρησης
 • Υποστήριξη του πελάτη κατά τη διάρκεια εσωτερικών ελέγχων
 • Υποστήριξη του πελάτη κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων
 • Συστάσεις και μετατροπές επιχειρήσεων
 • Σύνταξη πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
 • Σύνταξη και επίβλεψη λογιστικών διαδικασιών
 • Λογιστική και απολογιστική παρακολούθηση του κόστους κατά την υλοποίηση επενδυ­τικών σχεδίων
 • Ίδρυση εταιρειών και υποκαταστημάτων στο εξωτερικό
 • Συμφωνία και Αντιστοίχηση του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου με το Λογιστικό Σχέδιο της αλλοδαπής μητρικής εταιρείας
 • Προσαρμογή του λογιστικού σχεδίου στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχεί­ρηση
© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions