ΝΕΑ

΄Ελεγχος Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

 

Με τις τελευταίες τροποποιήσεις στον φορολογικό νόμο τροποποιήθηκαν και οι διατάξεις περί υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Οι νέες διατάξεις ισχύουν για τους ελέγχους των χρήσεων που ξεκινούν από 01.01.2016 και μετά. Ειδικότερα:

  • Σε υποχρεωτικό έλεγχο υπόκεινται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ανωνύμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των ετερόρρυθμων κατά μετοχές εταιρειών, των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, των οποίων όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη, λόγω του ότι είναι, είτε νομικά πρόσωπα, είτε άλλου νομικού τύπου, συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα που προαναφέρθηκαν, και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, όταν με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες.

 

Επίσης ελέγχονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων που προαναφέραμε ανεξαρτήτως μεγέθους, όταν οι οντότητες αυτές χαρακτηρίζονται ως δημοσίου ενδιαφέροντος / συμφέροντος, δηλαδή οντότητες,  των οποίων οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (χρηματιστήρια), οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Τέλος ελέγχονται οι προαναφερθείσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μεγάλων ομίλων και εκείνων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται δημοσίου ενδιαφέροντος ανεξαρτήτως μεγέθους κατά τα ανωτέρω.

  • Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 5 και 6 του νόμου 4308/2014, μεσαίες οντότητες είναι οι οντότητες, οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν το όριο δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια : Σύνολο ενεργητικού € 20.000.000,00 / καθαρό ύψος κύκλου εργασιών € 40.000.000,00 / Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζεται 250 άτομα.

Αντίστοιχα, ως μεγάλες οντότητες είναι εκείνες, οι οποίες κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα προαναφερθέντα για τις μεσαίες οντότητες κριτήρια. Δηλαδή:

Σύνολο ενεργητικού € 20.000.000,00 / καθαρό ύψος κύκλου εργασιών € 40.000.000,00 / Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζεται 250 άτομα.

  • Μέχρι 31.12.2015 οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των προαναφερθεισών οντοτήτων ελέγχονται υποχρεωτικά, εφόσον, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους, υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια κατά τις αμέσως δύο προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους: Σύνολο ενεργητικού € 2.500.000,00 / καθαρό ύψος κύκλου εργασιών € 5.000.000,00 / μέσος όρος απασχολουμένων 50 άτομα.
  • Ο έλεγχος των προαναφερθεισών χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ή άλλο αρμόδιο όργανο της οντότητας.
  • Ο νόμιμος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή τη συνέλευση των εταίρων.

Ο ορισμός του ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.

  • Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν εγγράφως από την προς έλεγχο οντότητα.

Ο ελεγκτής έχει τη δυνατότητα να αποποιηθεί τον διορισμό του εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα της εγγράφου κοινοποιήσεως σε αυτόν του διορισμού του.

  • Ο ελεγκτής οφείλει να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της οντότητας και λαμβάνει γνώση όλων των αρχείων και βιβλίων της οντότητας κατά τη διάρκεια της χρήσης, για την οποία έχει λάβει τον ορισμό του ως ελεγκτής της συγκεκριμένης οντότητας.

Οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέλευση των μετόχων ή τη συνέλευση των εταίρων της οντότητας, στην οποία έχει ορισθεί ως ελεγκτής και να την ενημερώνει για τα ευρήματα του ελέγχου του.  

 

Σημείωση

Για τα ανωτέρω ζητήματα, τα οποία είναι απολύτως ενημερωτικά, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.

Απαιτείται πρόσθετη εξειδικευμένη συμβουλευτική κάλυψη των προσωπικών αναγκών σας για την χρήση οιασδήποτε πληροφορίας, η οποία θα ληφθεί από το παρόν άρθρο. 

 

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions