ΝΕΑ

Προκαταβολές Φόρων

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1. Αλλαγές στους συντελεστές προκαταβολής φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 69 του Ν.4172/2013:

  1. 55% για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος 2014.
  2. 75% για τα κέρδη που θα προκύψουν στο φορολογικό έτος 2015.
  3. 100% για τα κέρδη που θα προκύψουν στο φορολογικό έτος 2016 και εφεξής.

2.  Καταργείται η ειδική έκπτωση της δαπάνης για προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων του άρθρου 26 του Ν.4172/2013 που προβλέπονταν για επιχειρήσεις επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης της εταιρείας «Ο.Π.Α.Π».

3.  Καταργείται από το φορολογικό έτος 2015 και μετά η έκπτωση 2% για την εφ’ άπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος.

4.  Για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το φορολογικό έτος 2014 από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή φόρου υπολογίζεται με 55%. Για όσες εκκαθαρίσεις έχουν ήδη γίνει (άσχετα αν έχουν εξοφληθεί ή όχι) θα γίνουν νέες εκκαθαρίσεις από το Taxisχωρίς να απαιτείται η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων από τους ενδιαφερόμενους.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος των Νομικών προσώπων διαμορφώνεται πλέον ως ο κατωτέρω πίνακας:

Ν.4172/2013 Νομικά πρόσωπα – Νομικές οντότητες Ποσοστά Προκαταβολής
2014 2015 2016+
Άρθρο 45 Παρ.α Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ., ΙΚΕ) 100% 100% 100%
Άρθρο 45 Παρ.β Προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ,) 55% 75% 100%
Άρθρο 45 Παρ.γ Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα 55% 75% 100%
Άρθρο 45 Παρ.δ Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών 100% 100% 100%
Άρθρο 45 Παρ.ε Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα 55% 75% 100%
Άρθρο 45 Παρ.στ Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών 55% 75% 100%
Άρθρο 45 Παρ.ζ Οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις 100% 100% 100%

 

Για το φορολογικό έτος 2014 θα εκδοθούν νέες εκκαθαρίσεις που θα περιλαμβάνουν την νέα προκαταβολή φόρου.

Σημείωση

Για τα ανωτέρω ζητήματα, τα οποία είναι απολύτως ενημερωτικά, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.

Απαιτείται πρόσθετη εξειδικευμένη συμβουλευτική κάλυψη των προσωπικών αναγκών σας για την χρήση οιασδήποτε πληροφορίας, η οποία θα ληφθεί από το παρόν άρθρο. 

 

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions