ΝΕΑ

Ειδικό βιβλίο υπερωριών

Σύμφωνα με τον Ν. 4225/2014 ( παράγραφο 2, άρθρο 14), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4310/08-12-2014 ( άρθρο 55), κάθε εταιρία υποχρεούται να τηρεί «Ειδικό βιβλίο υπερωριών».

Στο «Ειδικό βιβλίο υπερωριών», το οποίο τηρείται ανά υποκατάστημα, καταγράφεται κάθε νόμιμη υπερωρία των εργαζόμενων.

Η καταγραφή αυτή πρέπει να γίνεται με την έναρξη της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης κάθε υπαλλήλου, σημειώνεται η ώρα έναρξης και λήξης της ενώ είναι απαραίτητη η υπογραφή του εργαζόμενου.

Ανεξάρτητα αν πραγματοποιούνται ή όχι νόμιμες υπερωρίες από τους εργαζόμενους, η επιχείρηση θα πρέπει να τηρεί το βιβλίο αυτό και να το επιδεικνύει σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.

Σημειώνουμε ότι με το άρθρο 36 του Νόμου 4487/2017 , ορίζεται ότι η τήρηση του χειρόγραφου βιβλίου υπερωριών θα γίνεται ηλεκτρονικά , καθώς θα ξεκινήσει η υποχρεωτική καταχώριση της υπερεργασίας και των νόμιμων υπερωριών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Η καταχώρηση και η υποβολή των ωρών υπερεργασίας και νομίμων ωρών υπερωρίας θα γίνεται πριν την πραγματοποίησή τους.

Για την υλοποίηση της νομοθεσίας αυτής, αναμένεται διευκρινιστική υπουργική απόφαση και ως εκ τούτο , μέχρι την έκδοσή της και την προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» με τη δημιουργία νέων εφαρμογών , κάθε εταιρία πρέπει να συνεχίσει τη τήρηση του χειρόγραφου βιβλίου υπερωριών.

 

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions