ΝΕΑ

Τεχνικός Ασφαλείας

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσής σας από την εταιρεία μας, θα επιθυμούσαμε να σας γνωστοποιήσουμε , σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας (50067/28/2017), τα ακόλουθα :

  • Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου φορέα (Σ.Ε.Π.Ε.) από 01.07.2018 κάθε εταιρεία θα πρέπει να δηλώνει τον τεχνικό ασφαλείας με τον οποίο συνεργάζεται (ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας) στο ηλεκτρονικό σύστημα της επιθεώρησης εργασίας, ώστε να παραλαμβάνει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, δεδομένου ότι η ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας από 01.07.2018 δεν υποβάλλεται και δεν πρωτοκολλείται πλέον από το ΚΕΠΕΚ.
  • Η παραπάνω διαδικασία δεν χρειάζεται να γίνει σε περίπτωση που η ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας έχει γίνει πριν την 01.07.2018 και έχει πρωτοκολληθεί στο ΚΕΠΕΚ , ή σε περίπτωση που υπάρχει σύμβαση ανάθεσης αορίστου χρόνου.
  • Οποιαδήποτε μεταβολή όμως υπάρχει στις παραπάνω συμβάσεις, η οποίες έχουν πρωτοκολληθεί πριν την 01.07.2018, θα πρέπει να δηλώνεται ηλεκτρονικά. Οι μεταβολές αυτές μπορεί να είναι οι παρακάτω:
    1. Διακοπή συνεργασίας με τεχνικό ασφαλείας και ανάθεση καθηκόντων σε άλλον
    2. Μεταβολή συνόλου ετήσιων ωρών εργασίας, οι οποίες υπολογίζονται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα της αρμόδιας υπηρεσίας και είναι ανάλογες με τον αριθμό των υπαλλήλων μιας εταιρείας
    3. Μεταβολή ωραρίου εργασίας τεχνικού ασφαλείας κ.α..

Ως εκ τούτου , παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωσή μας σε περίπτωση που υπάρξουν μεταβολές τέτοιου τύπου, ώστε να μπορούμε εγκαίρως να πραγματοποιούμε τις διαδικασίας που απαιτούνται με βάση την παραπάνω νομοθεσία (υποβολή- ενημέρωση της αρμόδια υπηρεσίας).

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions