ΝΕΑ

Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των Α.Ε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 184 του Ν.4548/2019, έχουν επέλθει αλλαγές στο τύπο των μετοχών των Ανωνύμων Εταιριών.

Αναλυτικά :

 

α) Οι ανώνυμες μετοχές των Ελληνικών Α.Ε. πρέπει να έχουν ονομαστικοποιηθεί έως 01.01.2020. Για την ονομαστικοποίηση ακολουθούνται οι διατάξεις του Καταστατικού της εκάστοτε Εταιρίας ή του Άρθρου 184 του Ν.4548/2019.

β) Μέχρι 01.07.2019, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Εταιριών, πρέπει να ανακοινωθεί μέσω ΓΕΜΗ ή άλλου πρόσφορου μέσου, ο τρόπος με τον οποίο οι Μέτοχοι θα αναγγείλουν στην Εταιρία τα δικαιώματά τους επί των μετοχών. Επίσης σε περίπτωση που από τη πλευρά των Μετόχων, οι Μέτοχοι δεν αναγγείλουν τα δικαιώματά τους έως την 1η Ιανουαρίου 2020, τότε τα χάνουν και δεν μπορούν να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους. Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει το τρόπο έκδοσης και παράδοσης στους Μετόχους των νέων ονομαστικών τίτλων. 

γ) Οι μετοχές μπορούν να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση.

Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εκδόσει έως 31.12.2019 τους νέους ονομαστικούς τίτλους, τότε κάθε Μέτοχος δύναται να προσφύγει στα Δικαστήρια και με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών μέτρων να ζητήσει τη παράδοση των νέων μετοχών.

Για τις εισηγμένες Εταιρίες ισχύουν οι κανόνες, ως ισχύουν για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση.

Μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου 2019, για τις υφιστάμενες Ανώνυμες μετοχές ισχύουν οι εξής ρυθμίσεις :

α) Σε μερική καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου, οι μετοχές μέχρι την εξόφλησή των είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.

β) Η διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν εφαρμόζεται, για όσο καιρό οι μετοχές δεν είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

γ) Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για τη μεταβίβαση των Ανωνύμων Μετοχών, οι μετοχές αυτές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη μεταβίβαση κινητών πραγμάτων.

δ) Το δικαίωμα του Μετόχου να ενημερώνεται ατομικά με email για τη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το δικαίωμά του να ενημερώνεται για το ύψος του Κεφαλαίου, τις κατηγορίες μετοχών, το Πίνακα μετόχων και άλλες σχετικές πληροφορίες, ισχύει εφόσον ο Μέτοχος έχει στη κυριότητά του ονομαστικές μετοχές. Με τη προϋπόθεση αυτή είναι εφικτή και η αποστολή στους Μετόχους των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, των Εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ε) Τέλος η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 135, είναι δυνατή μόνο αν οι μετοχές της Εταιρίας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές.

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions