ΝΕΑ

Απόδοση εισφορών ΟΑΕΕ

Τροποποιήθηκε η απόδοση εισφορών του ασφαλιστικού ταμείου Ο.Α.Ε.Ε., (Απόφαση 15727/234/ Φ.10035/ΦΕΚ Β΄2491/18.09.14).

Ειδικότερα:

► Οι εισφορές πλέον καταβάλλονται μηνιαία ως το τέλος του επόμενου μήνα αντί ανά δίμηνο και ως το τέλος του επόμενου μήνα.

► Οι μηνιαίες εισφορές με κάθε απαραίτητο για την πληρωμή στοιχείο αναρτώνται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε. και οι ασφαλισμένοι,      αφού εγγραφούν  σε αυτές, ενημερώνονται από εκεί για  τις μηνιαίες υποχρεώσεις τους.

► Ημερομηνία έναρξης  του  νέου  τρόπου εξόφλησης εισφορών ορίζεται η 01.03.2015.

 

Σημείωση

Για τα ανωτέρω ζητήματα, τα οποία είναι απολύτως ενημερωτικά, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.

Απαιτείται πρόσθετη εξειδικευμένη συμβουλευτική κάλυψη των προσωπικών αναγκών σας για την χρήση οιασδήποτε πληροφορίας, η οποία θα ληφθεί από το παρόν άρθρο. 

Αλλαγές στο ασφαλιστικό και εργασιακό καθεστώς

Σύμφωνα με το Νόμο 4254/2014 (ΦΕΚ Α’/85/07-04-2014)  υποπαράγραφος  1A: 5 - 2β  ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, με την ονομασία «ΕRGANI», εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Επίσης με την υποπαράγραφο 1A: 3 μειώνονται από 01.07.2014 κατά 2,9% οι βασικές εργοδοτικές εισφορές (χωρίς να υπολογίζονται τα βαρέα) προς το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  και κατά 1% οι εισφορές των εργαζομένων.

 

Σημείωση

Για τα ανωτέρω ζητήματα, τα οποία είναι απολύτως ενημερωτικά, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.

Απαιτείται πρόσθετη εξειδικευμένη συμβουλευτική κάλυψη των προσωπικών αναγκών σας για την χρήση οιασδήποτε πληροφορίας, η οποία θα ληφθεί από το παρόν άρθρο. 

Οι κυριότερες ρυθμίσεις του νέου πολυνόμου (N. 4152/09.05.13/ΦΕΚ Α’ 107)

Ψηφίστηκε την Κυριακή 28.04.2013 κατά πλειοψηφία από την Ελληνική Βουλή νέο πολυνόμος, ο οποίος περιλαμβάνει σωρεία ρυθμίσεων, οι κυριότερες των οποίων είναι οι εξής:

1. Ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 1, παράγραφος Α, υπο-παράγραφοι Α.1. και Α.2.)

Για υφιστάμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31.12.2012 σε εφορίες και τελωνεία δύνανται, κατόπιν αίτησης των οφειλετών και εφόσον συντρέχει πραγματική οικονομική αδυναμία του οφειλέτη να ρυθμίζονται έως και σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις ( η τελευταία δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως 30.06.2017).

Ειδικότερα, οι οφειλέτες που καταβάλλουν σε 48 δόσεις τις οφειλές τους, θα απαλλάσσονται από το 25% των προσαυξήσεων, εκείνοι που καταβάλλουν  σε 36 δόσεις από το 30% των προσαυξήσεων, σε 24 δόσεις από το 35% των προσαυξήσεων και σε 12 δόσεις από το 40% των προσαυξήσεων.

Τέλος επιτηδεύματος 2013

Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 τροποποιούνται και προστίθεται νέες περιπτώσεις γ’ και δ’ ως εξής:

α) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως.

β) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε χίλια (1.000) ευρώ ετησίως.

γ) Για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, σε εξακόσια πενήντα (650) ευρώ ετησίως.

δ) Για κάθε υποκατάστημα σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως.

Ειδικά για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία (3) φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα, ή το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα (1) φυσικό ή/ και νομικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος, εξακολουθούν να ισχύουν όπως επιβλήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2012.

 

Σημείωση

Για τα ανωτέρω ζητήματα, τα οποία είναι απολύτως ενημερωτικά, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.

Απαιτείται πρόσθετη εξειδικευμένη συμβουλευτική κάλυψη των προσωπικών αναγκών σας για την χρήση οιασδήποτε πληροφορίας, η οποία θα ληφθεί από το παρόν άρθρο. 

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions