ΝΕΑ

Αύξηση των συντελεστών Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης για τα εισοδήματα άνω των € 30.000,00

 

Μετά την εφαρμογή του Ν.4334/16.07.2015, παρ.7 του άρθρ.1, αυξήθηκαν οι συντελεστές της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης για ετήσιες αποδοχές άνω των € 30.000,00.

Οι νέοι συντελεστές που θα ισχύσουν αναδρομικά από 01.01.2015, αλλά θα εφαρμοστούν από 16.07.2015 διαμορφώνονται ως εξής

Ποσά €

Προηγούμενος

συντελεστής

Νέος

συντελεστής

Από 12.001,00 έως 20.000,00 0,70% 0,70%
Από 20.001,00 έως 30.000,00 1,40% 1,40%
Από 30.001,00 έως 50.000,00 1,40% 2,00%
Από 50.001,00 έως 100.000,00 2,10% 4,00%
Από 100.001,00 έως 500.000,00 2,80% 6,00%
Από 500.001,00 έως άπειρο 2,80% 8,00%

 

Οι εκκαθαριστές φόρου δεν θα διενεργήσουν αναδρομική παρακράτηση της εισφοράς από 01.01.2015, αλλά θα εφαρμόσουν τους νέους συντελεστές από την μισθοδοσία του Ιουλίου 2015 και μετά.

Η οριστική εκκαθάριση του φόρου θα γίνει με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015.

Σημείωση

Για τα ανωτέρω ζητήματα, τα οποία είναι απολύτως ενημερωτικά, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.

Απαιτείται πρόσθετη εξειδικευμένη συμβουλευτική κάλυψη των προσωπικών αναγκών σας για την χρήση οιασδήποτε πληροφορίας, η οποία θα ληφθεί από το παρόν άρθρο. 

 

Εκπιπτόμενες Δαπάνες Επιχειρήσεων (Ν. 4172 / 2013, Άρθρα 22, 23 κ’ 48 / ΠΟΛ 1113 / 02.06.2015)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω φορολογικού νόμου, με τις διατάξεις του οποίου αναμορφώθηκε εκ βάθρων ο βασικός νόμος περί φορολογίας εισοδήματος, που ίσχυε δεκαετίες στη χώρα μας (Ν. 2238 / 1994), μεταξύ άλλων τροποποιήθηκαν και οι διατάξεις, βάσει των οποίων αναγνωρίζονται φορολογικά δαπάνες, που πραγματοποιεί μία οντότητα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της.

Ειδικότερα, ορίσθηκε ένας γενικός κανόνας, ότι οι επιχειρηματικές δαπάνες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα εκάστης διαχειριστικής περιόδου, εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι κάτωθι προϋποθέσεις :

  • Οι δαπάνες πραγματοποιούνται  προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της.
  • Αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, η αξία της οποίας δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση.
  • Εγγράφονται στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης την περίοδο που πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά (η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και περιλαμβάνει: στοιχεία που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία, κλπ.)
  • Και εφόσον, δεν ανήκουν στον περιοριστικό κατάλογο των μη εκπιπτόμενων δαπανών των άρθρων 23 και 48 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες είναι οι εξής:

Φορολογία Εισοδήματος / Διάφορα θέματα

Υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος (Έντυπο Ε1) είναι οι κάτοικοι εξωτερικού για τα εισοδήματα που αποκτούν στην Ελλάδα, τα φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. με τις γενικές διατάξεις ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα.

Ο φόρος επιβάλλεται μόνο στο εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα και όχι στο εισόδημα που προκύπτει στο εξωτερικό

ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ.Ο.Υ.:

  • Όσοι αλλοδαποί ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, υποβάλλουν τη δήλωσή τους στην Εφορία,. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  •  Όσοι έχουν ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο, ο οποίος υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε Εφορία του Νομού Αττικής, υποβάλλουν τη δήλωσή τους στην Εφορία Κατοίκων Εξωτερικού.
  •  Όσοι έχουν ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο, ο οποίος υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε Εφορία εκτός του Νομού Αττικής, υποβάλλουν τη δήλωσή τους στην Εφορία της πρωτεύουσας του νομού.
  •  Όσοι έχουν ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο, ο οποίος υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε Εφορία των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, υποβάλλουν τη δήλωσή τους στην Εφορία που υπάγεται ο φορολογικός εκπρόσωπος.
  • Εάν στην πρωτεύουσα ενός νομού λειτουργούν περισσότερες Δ.Ο.Υ., αρμόδια για την υποβολή της δήλωσης είναι η πρώτη Εφορία (Α΄ Δ.Ο.Υ) του νομού, εκτός του νομού Θεσσαλονίκης όπου αρμόδια είναι η τέταρτη Εφορία του νομού (Δ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης).

Για το φορολογικό έτος 2014 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.14 έως 31.12.14) η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2015.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος   αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ` όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους (2015).

Η τροποποιητική δήλωση, λόγω λάθους ή παράλειψης, υποβάλλεται οποτεδήποτε, όχι όμως μετά την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης. Οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.

Πώς δικαιολογείται τυχόν διαφορά πραγματικού εισοδήματος και τεκμαρτού εισοδήματος, καθώς και η αγορά περιουσιακών στοιχείων.

Συναλλαγές με χώρες που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς και με εκείνες που δεν είναι συνεργάσιμες

Ψηφίστηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο η τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και συγκεκριμένα της περίπτωσης ιγ’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013, που αφορά τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα φορολογητέα κέρδη εκάστης διαχειριστικής περιόδου.

Μετά την τροποποίηση του άρθρου αυτού, τίθενται περιορισμοί στις αγορές εμπορευμάτων και υπηρεσιών από κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (επισυνάπτεται πίνακας των κρατών αυτών).

Στο άρθρο 23 του ν. 4172/2013, αναφέρονται, όπως προαναφέραμε,  οι μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Η τροποποιημένη μορφή της περίπτωσης ιγ του άρθρου 23 αναφέρει ότι:

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions