ΝΕΑ

Προκαταβολές Φόρων

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1. Αλλαγές στους συντελεστές προκαταβολής φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 69 του Ν.4172/2013:

  1. 55% για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος 2014.
  2. 75% για τα κέρδη που θα προκύψουν στο φορολογικό έτος 2015.
  3. 100% για τα κέρδη που θα προκύψουν στο φορολογικό έτος 2016 και εφεξής.

΄Ελεγχος Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

 

Με τις τελευταίες τροποποιήσεις στον φορολογικό νόμο τροποποιήθηκαν και οι διατάξεις περί υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Οι νέες διατάξεις ισχύουν για τους ελέγχους των χρήσεων που ξεκινούν από 01.01.2016 και μετά. Ειδικότερα:

  • Σε υποχρεωτικό έλεγχο υπόκεινται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ανωνύμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των ετερόρρυθμων κατά μετοχές εταιρειών, των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, των οποίων όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη, λόγω του ότι είναι, είτε νομικά πρόσωπα, είτε άλλου νομικού τύπου, συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα που προαναφέρθηκαν, και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, όταν με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες.

Αύξηση συντελεστών ΦΠΑ

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσής σας από την εταιρεία μας, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε, ότι από 01.10.2015 οι συντελεστές ΦΠΑ αυξάνονται σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και εξομοιώνονται με τους συντελεστές που ισχύουν και στην υπόλοιπη χώρα,δηλ.

ο κανονικός συντελεστής από 16% γίνεται 23%,

ο μειωμένος από 9% γίνεται 13% και

ο υπερμειωμένος από 5% γίνεται 6,5%.

Οι αυξήσεις αυτές ισχύουν για τα κάτωθι νησιά:

ΡΟΔΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ, ΠΑΡΟΣ, ΝΑΞΟΣ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΚΙΑΘΟΣ.

Σημείωση:

Για τα ανωτέρω ζητήματα, τα οποία είναι απολύτως ενημερωτικά, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.

Απαιτείται πρόσθετη εξειδικευμένη συμβουλευτική κάλυψη των προσωπικών αναγκών σας για την χρήση οιασδήποτε πληροφορίας, η οποία θα ληφθεί από το παρόν άρθρο. 

Αύξηση των συντελεστών Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης για τα εισοδήματα άνω των € 30.000,00

 

Μετά την εφαρμογή του Ν.4334/16.07.2015, παρ.7 του άρθρ.1, αυξήθηκαν οι συντελεστές της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης για ετήσιες αποδοχές άνω των € 30.000,00.

Οι νέοι συντελεστές που θα ισχύσουν αναδρομικά από 01.01.2015, αλλά θα εφαρμοστούν από 16.07.2015 διαμορφώνονται ως εξής

Ποσά €

Προηγούμενος

συντελεστής

Νέος

συντελεστής

Από 12.001,00 έως 20.000,00 0,70% 0,70%
Από 20.001,00 έως 30.000,00 1,40% 1,40%
Από 30.001,00 έως 50.000,00 1,40% 2,00%
Από 50.001,00 έως 100.000,00 2,10% 4,00%
Από 100.001,00 έως 500.000,00 2,80% 6,00%
Από 500.001,00 έως άπειρο 2,80% 8,00%

 

Οι εκκαθαριστές φόρου δεν θα διενεργήσουν αναδρομική παρακράτηση της εισφοράς από 01.01.2015, αλλά θα εφαρμόσουν τους νέους συντελεστές από την μισθοδοσία του Ιουλίου 2015 και μετά.

Η οριστική εκκαθάριση του φόρου θα γίνει με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015.

Σημείωση

Για τα ανωτέρω ζητήματα, τα οποία είναι απολύτως ενημερωτικά, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.

Απαιτείται πρόσθετη εξειδικευμένη συμβουλευτική κάλυψη των προσωπικών αναγκών σας για την χρήση οιασδήποτε πληροφορίας, η οποία θα ληφθεί από το παρόν άρθρο. 

 

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions