ΝΕΑ

Φορολογικοί συντελεστές νομικών προσώπων

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος επί των κερδών εκάστης διαχειριστικής περιόδου αυξήθηκε από το έτος 2015 σε 29% από 26% (παρ. 4, άρθρο 1 του Ν. 4334/2015). Αφορά τα κέρδη των νομικών προσώπων (ΑΕ, ΕΠΕ).

Επίσης η προκαταβολή φόρου εισοδήματος για το επόμενο έτος αυξήθηκε σε 100% επί του καταβλητέου φόρου των κερδών εκάστης διαχειριστικής περιόδου από 80%, που ίσχυε μέχρι πρόσφατα.

Μάλιστα η προσαύξηση αυτή ισχύει για τα αποτελέσματα της χρήσης 2014. Η αναδρομική επιβάρυνση αναμένεται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα (περ. α, παρ. 5, άρθρο 1 του Ν. 4334/2015) από την αρμόδια για κάθε εταιρεία εφορία.

Προκαταβολές Φόρων

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1. Αλλαγές στους συντελεστές προκαταβολής φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 69 του Ν.4172/2013:

  1. 55% για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος 2014.
  2. 75% για τα κέρδη που θα προκύψουν στο φορολογικό έτος 2015.
  3. 100% για τα κέρδη που θα προκύψουν στο φορολογικό έτος 2016 και εφεξής.

΄Ελεγχος Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

 

Με τις τελευταίες τροποποιήσεις στον φορολογικό νόμο τροποποιήθηκαν και οι διατάξεις περί υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Οι νέες διατάξεις ισχύουν για τους ελέγχους των χρήσεων που ξεκινούν από 01.01.2016 και μετά. Ειδικότερα:

  • Σε υποχρεωτικό έλεγχο υπόκεινται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ανωνύμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των ετερόρρυθμων κατά μετοχές εταιρειών, των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, των οποίων όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη, λόγω του ότι είναι, είτε νομικά πρόσωπα, είτε άλλου νομικού τύπου, συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα που προαναφέρθηκαν, και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, όταν με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες.

Αύξηση συντελεστών ΦΠΑ

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσής σας από την εταιρεία μας, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε, ότι από 01.10.2015 οι συντελεστές ΦΠΑ αυξάνονται σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και εξομοιώνονται με τους συντελεστές που ισχύουν και στην υπόλοιπη χώρα,δηλ.

ο κανονικός συντελεστής από 16% γίνεται 23%,

ο μειωμένος από 9% γίνεται 13% και

ο υπερμειωμένος από 5% γίνεται 6,5%.

Οι αυξήσεις αυτές ισχύουν για τα κάτωθι νησιά:

ΡΟΔΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ, ΠΑΡΟΣ, ΝΑΞΟΣ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΚΙΑΘΟΣ.

Σημείωση:

Για τα ανωτέρω ζητήματα, τα οποία είναι απολύτως ενημερωτικά, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.

Απαιτείται πρόσθετη εξειδικευμένη συμβουλευτική κάλυψη των προσωπικών αναγκών σας για την χρήση οιασδήποτε πληροφορίας, η οποία θα ληφθεί από το παρόν άρθρο. 

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions