ΝΕΑ

΄Ελεγχος Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

 

Με τις τελευταίες τροποποιήσεις στον φορολογικό νόμο τροποποιήθηκαν και οι διατάξεις περί υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Οι νέες διατάξεις ισχύουν για τους ελέγχους των χρήσεων που ξεκινούν από 01.01.2016 και μετά. Ειδικότερα:

  • Σε υποχρεωτικό έλεγχο υπόκεινται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ανωνύμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των ετερόρρυθμων κατά μετοχές εταιρειών, των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, των οποίων όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη, λόγω του ότι είναι, είτε νομικά πρόσωπα, είτε άλλου νομικού τύπου, συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα που προαναφέρθηκαν, και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, όταν με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες.

Αύξηση συντελεστών ΦΠΑ

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσής σας από την εταιρεία μας, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε, ότι από 01.10.2015 οι συντελεστές ΦΠΑ αυξάνονται σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και εξομοιώνονται με τους συντελεστές που ισχύουν και στην υπόλοιπη χώρα,δηλ.

ο κανονικός συντελεστής από 16% γίνεται 23%,

ο μειωμένος από 9% γίνεται 13% και

ο υπερμειωμένος από 5% γίνεται 6,5%.

Οι αυξήσεις αυτές ισχύουν για τα κάτωθι νησιά:

ΡΟΔΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ, ΠΑΡΟΣ, ΝΑΞΟΣ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΣΚΙΑΘΟΣ.

Σημείωση:

Για τα ανωτέρω ζητήματα, τα οποία είναι απολύτως ενημερωτικά, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.

Απαιτείται πρόσθετη εξειδικευμένη συμβουλευτική κάλυψη των προσωπικών αναγκών σας για την χρήση οιασδήποτε πληροφορίας, η οποία θα ληφθεί από το παρόν άρθρο. 

Αύξηση των συντελεστών Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης για τα εισοδήματα άνω των € 30.000,00

 

Μετά την εφαρμογή του Ν.4334/16.07.2015, παρ.7 του άρθρ.1, αυξήθηκαν οι συντελεστές της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης για ετήσιες αποδοχές άνω των € 30.000,00.

Οι νέοι συντελεστές που θα ισχύσουν αναδρομικά από 01.01.2015, αλλά θα εφαρμοστούν από 16.07.2015 διαμορφώνονται ως εξής

Ποσά €

Προηγούμενος

συντελεστής

Νέος

συντελεστής

Από 12.001,00 έως 20.000,00 0,70% 0,70%
Από 20.001,00 έως 30.000,00 1,40% 1,40%
Από 30.001,00 έως 50.000,00 1,40% 2,00%
Από 50.001,00 έως 100.000,00 2,10% 4,00%
Από 100.001,00 έως 500.000,00 2,80% 6,00%
Από 500.001,00 έως άπειρο 2,80% 8,00%

 

Οι εκκαθαριστές φόρου δεν θα διενεργήσουν αναδρομική παρακράτηση της εισφοράς από 01.01.2015, αλλά θα εφαρμόσουν τους νέους συντελεστές από την μισθοδοσία του Ιουλίου 2015 και μετά.

Η οριστική εκκαθάριση του φόρου θα γίνει με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015.

Σημείωση

Για τα ανωτέρω ζητήματα, τα οποία είναι απολύτως ενημερωτικά, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.

Απαιτείται πρόσθετη εξειδικευμένη συμβουλευτική κάλυψη των προσωπικών αναγκών σας για την χρήση οιασδήποτε πληροφορίας, η οποία θα ληφθεί από το παρόν άρθρο. 

 

Εκπιπτόμενες Δαπάνες Επιχειρήσεων (Ν. 4172 / 2013, Άρθρα 22, 23 κ’ 48 / ΠΟΛ 1113 / 02.06.2015)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω φορολογικού νόμου, με τις διατάξεις του οποίου αναμορφώθηκε εκ βάθρων ο βασικός νόμος περί φορολογίας εισοδήματος, που ίσχυε δεκαετίες στη χώρα μας (Ν. 2238 / 1994), μεταξύ άλλων τροποποιήθηκαν και οι διατάξεις, βάσει των οποίων αναγνωρίζονται φορολογικά δαπάνες, που πραγματοποιεί μία οντότητα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της.

Ειδικότερα, ορίσθηκε ένας γενικός κανόνας, ότι οι επιχειρηματικές δαπάνες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα εκάστης διαχειριστικής περιόδου, εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι κάτωθι προϋποθέσεις :

  • Οι δαπάνες πραγματοποιούνται  προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της.
  • Αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, η αξία της οποίας δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση.
  • Εγγράφονται στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης την περίοδο που πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά (η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και περιλαμβάνει: στοιχεία που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία, κλπ.)
  • Και εφόσον, δεν ανήκουν στον περιοριστικό κατάλογο των μη εκπιπτόμενων δαπανών των άρθρων 23 και 48 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες είναι οι εξής:

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions