ΝΕΑ

Παραγραφή αξίωσης επιστροφής ΦΠΑ από το Ελληνικό Δημόσιο

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 42 του Ν. 4174/2013, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις σχετικά με τον χρόνο παραγραφής του δικαιώματος ενός φορολογούμενου (νομικού ή φυσικού προσώπου) να ζητήσει την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ΦΠΑ.

Ειδικότερα, από 01.01.2014 η τριετής παραγραφή της παραπάνω αναφερθείσας αξίωσης επιστροφής ΦΠΑ κατά του Ελληνικού Δημοσίου γίνεται πενταετής.

Διευκρινίζεται, ότι για τις αιτήσεις επιστροφών ΦΠΑ που αφορούν διαχειριστικές περιόδους έως 31.12.2013 ισχύει η τριετής παραγραφής της αξίωσης κατά του Δημοσίου.

Σημείωση

Για τα ανωτέρω ζητήματα, τα οποία είναι απολύτως ενημερωτικά, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.

Απαιτείται πρόσθετη εξειδικευμένη συμβουλευτική κάλυψη των προσωπικών αναγκών σας για την χρήση οιασδήποτε πληροφορίας, η οποία θα ληφθεί από το παρόν άρθρο. 

Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Κατάσταση Αποτελεσμάτων - Έσοδα / Έξοδα - Άρθρο 25

Aπό 01.01.2015 θα ισχύουν οι διατάξεις και πρόνοιες του Νόμου  4308 / 24.11.14 (ΦΕΚ 251), με τον οποίο ψηφίστηκαν τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Με το νόμο αυτό καταργήθηκαν και μάλιστα χωρίς περίοδο προσαρμογής τα μέχρι σήμερα ισχύοντα.

Οι με το νέο Νόμο συντασσόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις  ομοιάζουν με τα ισχύοντα στην Κεντρική Ευρώπη και λαμβάνουν υπόψη τους τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάμει του Κανονισμού 1606/2002.

Η ψήφιση του άρθρου 25 του προαναφερθέντος Νόμου, φέρνει επανάσταση στα μέχρι σήμερα δεδομένα, αφού ως δαπάνες, μεταξύ άλλων αναγνωρίζονται οι προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους και έξοδα, τα έξοδα και οι ζημιές που προκύπτουν από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και το φόρο εισοδήματος της εκάστοτε περιόδου, τρέχοντα και αναβαλλόμενο κατά περίπτωση.  Ουσιαστικά απαιτείται η σύνταξη «εμπορικών» οικονομικών καταστάσεων από το σύνολο σχεδόν των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας και όχι «φορολογικών», όπως συνηθίζετο έως σήμερα. Ειδικότερα:

Μείωση συντελεστών Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης φυσικών προσώπων

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4305/2014, η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα θα συνεχισθεί να επιβάλλεται και στα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα έτη 2015 και 2016, αλλά με μειωμένους τους συντελεστές της κατά 30%.

Οι νέοι συντελεστές εφαρμόζονται από 01.01.2015 και διαμορφώνονται ως εξής

Ποσά €

Παλαιός

συντελεστής

Νέος

συντελεστής

Από 12.001,00 έως 20.000,00 1% 0,70%
Από 20.001,00 έως 50.000,00 2% 1,40%
Από 50.001,00 έως 100.000,00 3% 2,10%
Από 100.001,00 έως άπειρο 4% 2,80%

 

 

Σημείωση

Για τα ανωτέρω ζητήματα, τα οποία είναι απολύτως ενημερωτικά, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.

Απαιτείται πρόσθετη εξειδικευμένη συμβουλευτική κάλυψη των προσωπικών αναγκών σας για την χρήση οιασδήποτε πληροφορίας, η οποία θα ληφθεί από το παρόν άρθρο. 

 

Καθορισμός οντοτήτων - Τήρηση βιβλίων - Άρθρο 2

Kαταργείται η κατάταξη των εταιρειών ανάλογα με τον επιτυγχανόμενο  τζίρο τους σε ετήσια βάση και κατ’ επέκταση το είδος των βιβλίων που πρέπει αυτές να τηρούν.

Με βάση το άρθρο 2 του νέου Νόμου, ο καθορισμός του μεγέθους των οντοτήτων (νέος ορισμός με κατάργηση της λέξης εταιρείας) έχει ως ακολούθως:

Πολύ μικρές οντότητες: Πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες, οι οποίες κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions