ΝΕΑ

Ειδικό καθεστώς καταβολής Φ.Π.Α. κατά τον χρόνο της είσπραξης του

Σύμφωνα με την υπ αριθμό ΠΟΛ1214/30.09.2014 (ΦΕΚ Β' 2601/30.09.2014) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών,  δίνεται πλέον το δικαίωμα ένταξης στους φορολογούμενους (φυσικά και νομικά πρόσωπα), οι οποίοι ασκούν επιτήδευμα, στο νέο σύστημα απόδοσης  του ΦΠΑ, εφόσον ο ετήσιος τζίρος τους δεν ξεπερνά  τις € 500.000,00 ανά διαχειριστική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα :

Αποσβέσεις παγίων

Σύμφωνα με τo Νόμο 4110/2013 ΦΕΚ 17Α/23.01.13, αντικαταστάθηκε η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Νόμου 2238/1994 σχετικά με τις αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων και πλέον ισχύουν τα κάτωθι για πάγια που αποκτήθηκαν μετά την 01.01.2013:

Αποσβέσιμο πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι το λειτουργικό ή μη λειτουργικό, ενσώματο ή άυλο στοιχείο, που αποκτάται από την οικονομική μονάδα και έχει ωφέλιμη διάρκεια ζωής περιορισμένη, αλλά μεγαλύτερη από ένα έτος.

Η διενέργεια των τακτικών αποσβέσεων είναι υποχρεωτική.

Τρόπος υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΠΟΛ.1049 / 21.02.2014) οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες, αρχικές και τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ) και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του φορολογικού έτους  2014  υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και ο φόρος αποδίδεται υποχρεωτικά, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, είτε μέσω των τραπεζών.

Τρόπος υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται κατά την πληρωμή αμοιβών για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης κλπ.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΠΟΛ.1048/20.02.2014) οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες, αρχικές και τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις απόδοσης του φόρου εισοδήματος που παρακρατείται κατά την πληρωμή αμοιβών για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες του φορολογικού έτους 2014, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και ο φόρος αποδίδεται υποχρεωτικά, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, είτε μέσω των τραπεζών.

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions