ΝΕΑ

Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κώδ. Φορολογίας Εισοδήματος / Κ.Φ.Ε. (N. 4172/2013)

(Έχουν ληφθεί υπόψη οι διευκρινήσεις της  υπ’αριθμό ΠΟΛ 1056/02.03.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ).

Τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και οι διαγραφές αυτών, εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, ως εξής:

α) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι του ποσού των χιλίων ευρώ (€ 1.000,00), οι οποίες δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό 100% της εν λόγω απαίτησης, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες¹ για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης,

β) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω του ποσού των χιλίων ευρώ (€ 1.000,00), οι οποίες δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες¹ για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Χρόνος υπερημερίας Προβλέψεις
Πέρα των 12 μηνών 50 %
Πέρα των 18 μηνών 75 %
Πέρα των 24 μηνών 100 %

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ / Αλλαγές στο καθεστώς των προστίμων

Με την εφαρμογή του Ν.4337/2015 έγιναν μεγάλες αλλαγές στο Φορολογικό Ποινολόγιο, σε ότι αφορά τις Ενδοομιλικές Συναλλαγές, είχαμε τις κάτωθι διαφοροποιήσεις:

 • Για εκπρόθεσμη υποβολή (πέραν του τετραμήνου), ή για ανακριβή υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ), επιβάλλεται πρόστιμο ύψους  1/1000 επί του ποσού των συναλλαγών τεκμηρίωσης, με ελάχιστο ποσό τα € 500,00 και μέγιστο τα € 2.000,00, (με το προηγούμενο καθεστώς το μέγιστο έφθανε τα € 10.000,00)
 • Για εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικού ΣΠΠ, επιβάλλεται το ίδιο πρόστιμο, μόνο αν τα ποσά των συναλλαγών που τροποποιήθηκαν είναι μεγαλύτερα από  € 200.000,00
 • Για μη υποβολή ΣΠΠ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 1/1000 επί του ποσού των συναλλαγών τεκμηρίωσης, με ελάχιστο ποσό τα € 2.000,00 και μέγιστο τα € 10.000,00 (με το προηγούμενο καθεστώς το μέγιστο έφθανε τις € 100.000,00)
 • Για εκπρόθεσμη παράδοση Φακέλου Τεκμηρίωσης:
  • Παράδοση στην Φορολογική Διοίκηση μετά την 31η ημέρα, πρόστιμο € 5.000,00
  • Παράδοση στην Φορολογική Διοίκηση μετά την 61η ημέρα, πρόστιμο € 10.000,00
  • Παράδοση στην Φορολογική Διοίκηση μετά την 90η ημέρα, πρόστιμο € 20.000,00
  • Μη παράδοση φακέλου πρόστιμο € 20.000,00

Καθορισμός του χρόνου πραγματοποίησης του εισοδήματος (ισχύς από την 01.01.2014)

Με το άρθρο 8 του Νόμου 4172/2013, παράγραφος 3, ορίζεται, ότι ο φόρος εισοδήματος, που επιβάλλεται στο εισόδημα εκάστου φορολογούμενου, αφορά εισόδημα, το οποίο αποκτήθηκε το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος (πχ. φόρος εισοδήματος το έτος 2015 επιβάλλεται στα εισοδήματα του έτους 2014 κοκ.).

Το εισόδημα κτάται, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω αναφερόμενου νόμου, κατά τον χρόνο, κατά τον οποίο ο δικαιούχος παρείχε τις υπηρεσίες του ή μεταβίβασε την κυριότητα των εμπορευμάτων / προϊόντων του  και απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης του εισοδήματος (βάση του δεδουλευμένου).

Οι δύο αυτές προϋποθέσεις απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά για την υπαγωγή του εισοδήματος σε φόρο.

Καθορισμός Φορολογικού Έτους

Με το άρθρο 8 του Νόμου 4172/2013 καθορίζεται, ότι το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος και λήγει 31.12 εκάστου έτους.

Εξαιρούνται τα νομικά πρόσωπα, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και τα οποία, εάν το επιθυμούν, ορίζουν τη λήξη εκάστης διαχειριστικής περιόδου στις 30.06 εκάστου έτους.

Εφόσον οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια ημεδαπού νομικού προσώπου ανήκουν σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, κατά ποσοστό άνω του 50%, εάν το επιθυμούν, ορίζουν αυτά τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ως φορολογικό τους έτος, το φορολογικό έτος του αλλοδαπού νομικού προσώπου, π.χ. 30.09. ή 31.03 ή 28.10 ή οποτεδήποτε αυτό κλείνει διαχειριστική περίοδο στην αλλοδαπή.

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions