ΝΕΑ

Καθορισμός του χρόνου πραγματοποίησης του εισοδήματος (ισχύς από την 01.01.2014)

Με το άρθρο 8 του Νόμου 4172/2013, παράγραφος 3, ορίζεται, ότι ο φόρος εισοδήματος, που επιβάλλεται στο εισόδημα εκάστου φορολογούμενου, αφορά εισόδημα, το οποίο αποκτήθηκε το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος (πχ. φόρος εισοδήματος το έτος 2015 επιβάλλεται στα εισοδήματα του έτους 2014 κοκ.).

Το εισόδημα κτάται, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω αναφερόμενου νόμου, κατά τον χρόνο, κατά τον οποίο ο δικαιούχος παρείχε τις υπηρεσίες του ή μεταβίβασε την κυριότητα των εμπορευμάτων / προϊόντων του  και απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης του εισοδήματος (βάση του δεδουλευμένου).

Οι δύο αυτές προϋποθέσεις απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά για την υπαγωγή του εισοδήματος σε φόρο.

Καθορισμός Φορολογικού Έτους

Με το άρθρο 8 του Νόμου 4172/2013 καθορίζεται, ότι το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος και λήγει 31.12 εκάστου έτους.

Εξαιρούνται τα νομικά πρόσωπα, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και τα οποία, εάν το επιθυμούν, ορίζουν τη λήξη εκάστης διαχειριστικής περιόδου στις 30.06 εκάστου έτους.

Εφόσον οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια ημεδαπού νομικού προσώπου ανήκουν σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, κατά ποσοστό άνω του 50%, εάν το επιθυμούν, ορίζουν αυτά τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ως φορολογικό τους έτος, το φορολογικό έτος του αλλοδαπού νομικού προσώπου, π.χ. 30.09. ή 31.03 ή 28.10 ή οποτεδήποτε αυτό κλείνει διαχειριστική περίοδο στην αλλοδαπή.

Φορολογικοί συντελεστές νομικών προσώπων

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος επί των κερδών εκάστης διαχειριστικής περιόδου αυξήθηκε από το έτος 2015 σε 29% από 26% (παρ. 4, άρθρο 1 του Ν. 4334/2015). Αφορά τα κέρδη των νομικών προσώπων (ΑΕ, ΕΠΕ).

Επίσης η προκαταβολή φόρου εισοδήματος για το επόμενο έτος αυξήθηκε σε 100% επί του καταβλητέου φόρου των κερδών εκάστης διαχειριστικής περιόδου από 80%, που ίσχυε μέχρι πρόσφατα.

Μάλιστα η προσαύξηση αυτή ισχύει για τα αποτελέσματα της χρήσης 2014. Η αναδρομική επιβάρυνση αναμένεται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα (περ. α, παρ. 5, άρθρο 1 του Ν. 4334/2015) από την αρμόδια για κάθε εταιρεία εφορία.

Προκαταβολές Φόρων

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1. Αλλαγές στους συντελεστές προκαταβολής φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 69 του Ν.4172/2013:

  1. 55% για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος 2014.
  2. 75% για τα κέρδη που θα προκύψουν στο φορολογικό έτος 2015.
  3. 100% για τα κέρδη που θα προκύψουν στο φορολογικό έτος 2016 και εφεξής.

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions