ΝΕΑ

Απόδοση παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος απο μερίσματα - τόκους - δικαιώματα

Σύμφωνα με τις ΠΟΛ 1011 και 1012/08.01.2014 καθορίζεται ο τρόπος  υποβολής, καθώς και ο τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013.

Σύμφωνα με τις ως άνω αποφάσεις οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, οι πάσης φύσεως τροποποιητικές και συμπληρωματικές δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει μεγαλύτερο ποσό φόρου από αυτό της αρχικής δήλωσης, καθώς και οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις απόδοσης του φόρου που έχει παρακρατηθεί στο εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων από 01.01.2014

Aλλαγή του τρόπου υπολογισμού της  πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων όπως αυτές τέθηκαν σε ισχύ με τον Νόμο 4172/2013 (σχετικό άρθρο 26) από το έτος 2014.

Aπό 01.01.2014 ισχύουν τα κάτωθι

Τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και οι διαγραφές αυτών,  εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, ως εξής:

Κατάργηση τήρησης βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων

Σύμφωνα με τις περιπτώσεις 5 και 6 της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Νόμου 4255/2014, παύει από 01.06.2014 η υποχρέωση ενημέρωσης του «Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού» από τις επιχειρήσεις, αφού πλέον τα σχετικά στοιχεία καταχωρούνται με την ηλεκτρονική υποβολή της αναγγελίας πρόσληψης του μισθωτού.

Το ανωτέρω βιβλίο, που τηρείται μέχρι την 31.05.2014, θα πρέπει να φυλάσσεται από τον εργοδότη για δέκα (10) έτη από τη νόμιμη θεώρησή του και να επιδεικνύεται κατά τους επιτόπιους ελέγχους. Η μη επίδειξή του συνιστά παράβαση, η οποία μπορεί να προκαλέσει υψηλά πρόστιμα εις βάρος της Εταιρείας.

 

Σημείωση

Για τα ανωτέρω ζητήματα, τα οποία είναι απολύτως ενημερωτικά, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.

Απαιτείται πρόσθετη εξειδικευμένη συμβουλευτική κάλυψη των προσωπικών αναγκών σας για την χρήση οιασδήποτε πληροφορίας, η οποία θα ληφθεί από το παρόν άρθρο. 

Απόδοση εισφορών ΟΑΕΕ

Τροποποιήθηκε η απόδοση εισφορών του ασφαλιστικού ταμείου Ο.Α.Ε.Ε., (Απόφαση 15727/234/ Φ.10035/ΦΕΚ Β΄2491/18.09.14).

Ειδικότερα:

► Οι εισφορές πλέον καταβάλλονται μηνιαία ως το τέλος του επόμενου μήνα αντί ανά δίμηνο και ως το τέλος του επόμενου μήνα.

► Οι μηνιαίες εισφορές με κάθε απαραίτητο για την πληρωμή στοιχείο αναρτώνται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε. και οι ασφαλισμένοι,      αφού εγγραφούν  σε αυτές, ενημερώνονται από εκεί για  τις μηνιαίες υποχρεώσεις τους.

► Ημερομηνία έναρξης  του  νέου  τρόπου εξόφλησης εισφορών ορίζεται η 01.03.2015.

 

Σημείωση

Για τα ανωτέρω ζητήματα, τα οποία είναι απολύτως ενημερωτικά, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.

Απαιτείται πρόσθετη εξειδικευμένη συμβουλευτική κάλυψη των προσωπικών αναγκών σας για την χρήση οιασδήποτε πληροφορίας, η οποία θα ληφθεί από το παρόν άρθρο. 

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions