ΝΕΑ

Σημαντική πληροφορία σχετικά με τη φοροδιαφυγή

Στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει την φοροδιαφυγή, η Ελλάδα ενσωμάτωσε στο Δίκαιο της  δύο σημαντικά “Εργαλεία” το έτος 2016.

Με τον Νόμο 4378, ενσωματώθηκε στο εγχώριο Δίκαιο η Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία 2014 / 107 / EΕ, ενώ η Πολυμερής Συμφωνία των Αρμοδίων Αρχών των χωρών μελών του ΟΟΣΑ για την αυτόματη ανταλλαγή των Οικονομικών Στοιχείων ενσωματώθηκε στο εγχώριο Δίκαιο με τον Νόμο 4428.

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (4399/2016)

Μετά από μεγάλης διάρκειας κυοφορία, με τον Νόμο 4399/2016 (ΦΕΚ 117Α’/22.6.2016) ορίσθηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα καθεστώτα ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων περιφερειακής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και για τη σύσταση του Αναπτυξιακού Συμβουλίου.

Ο νέος νόμος δεν αντίκειται στο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων και τις ρυθμίσεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (Κανονισμός 651/2014 Ε.Ε.).

Απόλυση εργαζομένων / με και χωρίς προειδοποίηση

Η απόλυση των υπαλλήλων μπορεί να γίνει είτε με προειδοποίηση είτε αμέσως, χωρίς προειδοποίηση.

Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές, τις οποίες έπαιρνε  ο μισθωτός   ( υπάλληλος ή εργάτης), κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησής του  (άρθρο 5, παρ.1, Ν.3198/55).

Προσδιορισμός του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Νόμου.4172/2013 ορίζονται τα πρόσωπα, τα οποία υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Συγκεκριμένα, στον  ως άνω φόρο υπόκεινται:

Α. οι κεφαλαιουχικές εταιρείες, οι οποίες συστάθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,

Β. οι προσωπικές εταιρείες, οι οποίες συστάθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,

Γ. τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία συστάθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Σε αυτά περιλαμβάνονται κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα,

Δ. οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών,

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions