ΝΕΑ

Αύξηση Ποσοστών Ασφαλίσεως ΙΚΑ

Σύμφωνα με τον Ν. 4387/16,  άρθρο 97, παράγραφος 1,  από 01.06.2016 έως 31.05.2019 αυξάνεται κατά 1% το ποσοστό μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική  ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α (πρώην ΙΚΑ) όλων των μισθωτών,  το οποίο θα υπολογίζεται σε ποσοστό 3,50% για τον ασφαλισμένο και 3,50% για τον εργοδότη  επί των αποδοχών του εργαζόμενου, αντί του ποσοστού 3%, που ήταν έως τώρα για τον ασφαλιζόμενο και τον εργοδότη.

Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο (άρθρο 94, παρ. 4) καταργείται από 01.01.2016 η ειδική προσαύξηση  του τομέα σύνταξης μηχανικών του ΤΣΜΕΔΕ.

Παραχώρηση επιβατικού ΙΧ σε εργαζόμενο και αντίστοιχη επιβάρυνση κατά το φορολογικό έτος 2016

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4389/2016 αυξάνεται, για τα εισοδήματα, τα οποία αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και μετά, η τεκμαρτή επιβάρυνση του χρήστη οχήματος, το οποίο παραχωρείται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στο 80% (από 30%) του κόστους του οχήματος, το οποίο εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη.

Ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη λογίζονται οι αποσβέσεις, τα τέλη κυκλοφορίας, επισκευές, συντηρήσεις καθώς και το σχετικό χρηματοδοτικό κόστος που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος ή του μισθώματος.

Σε περίπτωση, κατά την οποία το κόστος της εκάστοτε τρέχουσας περιόδου είναι μηδενικό, το τεκμαρτό εισόδημα της παραχώρησης του επιβατικού ΙΧ ορίζεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία (3) έτη.

Η ανωτέρω επιβάρυνση προστίθεται σε ιδιαίτερη γραμμή στη Βεβαίωση αποδοχών των μισθωτών και δηλώνεται ως Αποδοχές από μισθωτή εργασία, ακόμα και από εκείνους, οι οποίοι δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας, όπως εταίροι, μέτοχοι και άμισθα μέλη Δ.Σ.

Του παραπάνω νόμου εξαιρούνται οι Πωλητές, οι οποίοι κάνουν χρήση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ΕΙΧ. 

Φορολόγηση εισοδημάτων από ενοίκια

Ψηφίστηκε η νέα κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια, από την οποία το οικονομικό επιτελείο προσδοκά αυξημένα έσοδα της τάξεως των 140 εκατ. ευρώ. Η Κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια διαμορφώνεται ως εξής:

Φορολογία εισοδήματος 2016

 

Σύμφωνα με τον νόμο  4387/2016 (ΦΕΚ A85/12.05.2016), ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο,  επήλθαν μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος τόσο των φυσικών, όσο και των νομικών προσώπων. Ειδικότερα:

  • Σύμφωνα με το άρθρο 112,    για εισοδήματα, τα οποία αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και τα επόμενα, η κλίμακα φορολόγησης των μισθωτών και συνταξιούχων τροποποιήθηκε σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική Δραστηριότητα) σε € Φορ. Συντελεστής
0 - 20.000 22%
20.001 - 30.000 29%
30.001 - 40.000 37%
40.001 - 45%

 

Με τις δύο νέες πρώτες κλίμακες ελαφραίνει η φορολογική υποχρέωση, ενώ αυξάνουν οι δύο τελευταίοι συντελεστές με συνέπεια την ανάλογη επιβάρυνση των εισοδημάτων άνω των € 30.001,00.

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions