ΝΕΑ

Προσδιορισμός του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Νόμου.4172/2013 ορίζονται τα πρόσωπα, τα οποία υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Συγκεκριμένα, στον  ως άνω φόρο υπόκεινται:

Α. οι κεφαλαιουχικές εταιρείες, οι οποίες συστάθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,

Β. οι προσωπικές εταιρείες, οι οποίες συστάθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,

Γ. τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία συστάθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Σε αυτά περιλαμβάνονται κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα,

Δ. οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών,

Δικαιώματα νέων μητέρων στην εργασία/άδεια τοκετού – λοχίας, άδεια ΟΑΕΔ κ.α

 

Άδεια μητρότητας 

Στις εγκύους, οι οποίες εργάζονται χορηγείται άδεια μητρότητας, συνολικής διάρκειας 17 εβδομάδων. Από αυτές, οι 8 εβδομάδες χορηγούνται υποχρεωτικά πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες 9 εβδομάδες, χορηγούνται μετά τον τοκετό (άδεια τοκετού και λοχείας).

Σε περίπτωση, κατά την οποία ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε προγενέστερη από την πιθανή ημερομηνία, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να συμπληρωθούν οι 17 εβδομάδες (άρθρο 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.2000-2001).

Η Εργαζόμενη υποχρεούται να προσκομίσει στον εργοδότη της πιστοποιητικό γιατρού, το οποίο να βεβαιώνει την πιθανή ημέρα του τοκετού.

Αύξηση Ποσοστών Ασφαλίσεως ΙΚΑ

Σύμφωνα με τον Ν. 4387/16,  άρθρο 97, παράγραφος 1,  από 01.06.2016 έως 31.05.2019 αυξάνεται κατά 1% το ποσοστό μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική  ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α (πρώην ΙΚΑ) όλων των μισθωτών,  το οποίο θα υπολογίζεται σε ποσοστό 3,50% για τον ασφαλισμένο και 3,50% για τον εργοδότη  επί των αποδοχών του εργαζόμενου, αντί του ποσοστού 3%, που ήταν έως τώρα για τον ασφαλιζόμενο και τον εργοδότη.

Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο (άρθρο 94, παρ. 4) καταργείται από 01.01.2016 η ειδική προσαύξηση  του τομέα σύνταξης μηχανικών του ΤΣΜΕΔΕ.

Παραχώρηση επιβατικού ΙΧ σε εργαζόμενο και αντίστοιχη επιβάρυνση κατά το φορολογικό έτος 2016

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4389/2016 αυξάνεται, για τα εισοδήματα, τα οποία αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και μετά, η τεκμαρτή επιβάρυνση του χρήστη οχήματος, το οποίο παραχωρείται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στο 80% (από 30%) του κόστους του οχήματος, το οποίο εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη.

Ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη λογίζονται οι αποσβέσεις, τα τέλη κυκλοφορίας, επισκευές, συντηρήσεις καθώς και το σχετικό χρηματοδοτικό κόστος που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος ή του μισθώματος.

Σε περίπτωση, κατά την οποία το κόστος της εκάστοτε τρέχουσας περιόδου είναι μηδενικό, το τεκμαρτό εισόδημα της παραχώρησης του επιβατικού ΙΧ ορίζεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία (3) έτη.

Η ανωτέρω επιβάρυνση προστίθεται σε ιδιαίτερη γραμμή στη Βεβαίωση αποδοχών των μισθωτών και δηλώνεται ως Αποδοχές από μισθωτή εργασία, ακόμα και από εκείνους, οι οποίοι δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας, όπως εταίροι, μέτοχοι και άμισθα μέλη Δ.Σ.

Του παραπάνω νόμου εξαιρούνται οι Πωλητές, οι οποίοι κάνουν χρήση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ΕΙΧ. 

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions