ΝΕΑ

Αύξηση συντελεστών ΦΠΑ_Μαίος 2016

Aπό 01.06.2016 αυξάνεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ από 23% σε 24%, μετά από σχετική ψήφιση του μέτρου αυτού, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Επίσης, από 01.06.2016, οι συντελεστές ΦΠΑ των παρακάτω νησιών εξομοιώνονται με τους συντελεστές, οι οποίοι ισχύουν και στην υπόλοιπη χώρα, δηλ. ο κανονικός συντελεστής γίνεται 24%, ο μειωμένος 13% και ο υπερμειωμένος 6%.

Οι αυξήσεις αυτές ισχύουν για τα κάτωθι νησιά: Σύρο, Θάσο, Άνδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο.

Οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές που ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου, για τα οποία εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μειωμένοι συντελεστές, διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 17%, 9% και 4%. 

Τα νησιά του Αιγαίου, στα οποία παραμένουν μειωμένοι οι συντελεστές ΦΠΑ μέχρι την 01.01.2017, είναι τα κάτωθι:

Τα νησιά των Νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, τα Δωδεκάνησα εκτός της Ρόδου και της Καρπάθου, οι Κυκλάδες εκτός των νησιών Σύρος, Νάξος, Άνδρος, Πάρος, Τήνος, Μήλος, Μύκονος, Κέα, Σαντορίνη, Σίφνος και Αντίπαρος, η Σαμοθράκη και οι Βόρειες Σποράδες εκτός των νησιών Σκιάθος, Αλόννησος και Σκύρος.

 

Σημείωση

Για τα ανωτέρω ζητήματα, τα οποία είναι απολύτως ενημερωτικά, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.

Απαιτείται πρόσθετη εξειδικευμένη συμβουλευτική κάλυψη των προσωπικών αναγκών σας για την χρήση οιασδήποτε πληροφορίας, η οποία θα ληφθεί από το παρόν άρθρο. 

Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων

Υπ. Οικ. ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1137542/21.10.2015

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), όπως ίσχυε μέχρι την 31.12.2012, οριζόταν ότι τα βιβλία, οι οπτικοί δίσκοι και γενικά όλα τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βιβλίων, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, τα στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή φόρου. Τα βιβλία και τα στοιχεία αυτά διατηρούνται οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ., ο οποίος ίσχυσε από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2014 οριζόταν ότι τα βιβλία, τα στοιχεία, τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία, καθώς και τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται δεδομένα βιβλίων, για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση εκτύπωσής τους, διατηρούνται στον εκάστοτε οριζόμενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου και οπωσδήποτε όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 1/1/2014, ορίζεται ότι, τα βιβλία και στοιχεία πρέπει να διαφυλάσσονται κατ ελάχιστον:

Επιστροφή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4174/2013

Σύμφωνα με το άρθρο 42 του προαναφερθέντος νόμου ορίζεται ότι :

  • Εάν ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφής φόρου εισοδήματος, η Φορολογική Αρχή, αφού συμψηφίσει τους τυχόν οφειλόμενους από τον φορολογούμενο φόρους  με το προς επιστροφή ποσό, προβαίνει στην επιστροφή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς.
  • Το επιστρεπτέο ποσό καταβάλλεται στον φορολογούμενο εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή του σχετικού εγγράφου αιτήματός του, εκτός εάν προβλέπεται μικρότερο χρονικό διάστημα επιστροφής από άλλη διάταξη της φορολογικής νομοθεσίας.
  • Με έγγραφη δήλωση του φορολογούμενου, η οποία περιλαμβάνεται στην αίτηση επιστροφής του, το επιστρεπτέο ποσό είναι δυνατόν να παρακρατείται ("φυλάσσεται") από τη Φορολογική Αρχή, με σκοπό τον συμψηφισμό του με μελλοντικές οφειλές του φορολογούμενου.
  • Η αξίωση για επιστροφή φόρου, ο οποίος κατεβλήθη αχρεωστήτως, παραγράφεται κατά τον χρόνο, κατά τον οποίο παραγράφεται το δικαίωμα της Φορολογικής Αρχής να εκδώσει πράξη προσδιορισμού φόρου, σύμφωνα με τις πρόνοιες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 36 του κώδικα φορολογίας εισοδήματος αναφορικά με την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση, από την οποία πηγάζει η αξίωση του φορολογούμενου προς επιστροφή.

Επιπλέον, το άρθρο 36, παρ. 1 του προαναφερθέντος νόμου ορίζει ότι:

Προαιρετική Ασφάλιση

Η προαιρετική ασφάλιση δίνει την δυνατότητα σε πρόσωπα που ήταν ασφαλισμένα στο ΙΚΑ ή σε συγχωνευθέντα με αυτό Ταμεία, να συνεχίσουν την ασφάλισή τους, καταβάλλοντας την αντίστοιχη εισφορά, εφόσον για διάφορους λόγους δεν παρέχουν πια εξαρτημένη εργασία.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να ενταχθεί κάποιος στην προαιρετική ασφάλιση είναι οι ακόλουθες:

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions