ΝΕΑ

Διαδικασία απαλλαγής από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για αγαθά που προορίζονται για εξαγωγή και ενδοκοινοτική παράδοση

Βάσει της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών, υπ’ αριθμόν ΠΟΛ 1167/29.07.2015  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1808/21.08.2015, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απαλλαγής από τον ΦΠΑ, για την αγορά ή την εισαγωγή αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή και ενδοκοινοτική παράδοση, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.

  • Δικαιούχοι

Παρέχεται η ευχέρεια στους υποκειμένους στο φόρο να αγοράζουν από το εσωτερικό της χώρας ή να εισάγουν αγαθά, με απαλλαγή από τον ΦΠΑ, εφόσον αυτά προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο για την πραγματοποίηση εξαγωγών του άρθρου 24 παράγραφος 1 περιπτώσεις α και β και ενδοκοινοτικών παραδόσεων του άρθρου 28 παράγραφος 1 περιπτώσεις α και γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) καθώς και να λαμβάνουν υπηρεσίες, οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις δραστηριότητες αυτές.  

  • Προϋποθέσεις έγκρισης απαλλαγής 

Μερική και εκ' περιτροπής απασχόληση

Ως μειωμένης απασχόλησης εργαζόμενος, θεωρείται κάθε  εργαζόμενος , με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, του οποίου οι ώρες εργασίας, υπολογιζόμενες σε ημερήσια, εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση είναι λιγότερες από το κανονικό ωράριο εργασίας ( άρθρο 2 του Ν 3846/2010), το οποίο στη χώρα μας ανέρχεται σε 8 ώρες ημερησίως / 40 ώρες εβδομαδιαίως (όπως αυτό καθορίστηκε με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε του 1984).

Υπάρχουν διάφορες μορφές μειωμένης απασχόλησης όπως :

Επιστροφή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ΠΟΛ.1183/28.07.2014

Για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από 01/01/2014 και εφεξής, προβλέπεται να καταβάλουν στους δικαιούχους εντός ενενήντα (90) ημερών, από την ημερομηνία υποβολής έγγραφου αιτήματος, το ποσό που απομένει προς επιστροφή μετά τη διενέργεια τυχόν συμψηφισμών με βεβαιωμένες οφειλές αυτών προς τη Φορολογική Διοίκηση. Στο αίτημα θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός IBAN τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου και να περιλαμβάνεται η τυχόν έγγραφη δήλωση συμψηφισμού του επιστρεπτέου ποσού με μελλοντικές οφειλές.

Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κώδ. Φορολογίας Εισοδήματος / Κ.Φ.Ε. (N. 4172/2013)

(Έχουν ληφθεί υπόψη οι διευκρινήσεις της  υπ’αριθμό ΠΟΛ 1056/02.03.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ).

Τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και οι διαγραφές αυτών, εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, ως εξής:

α) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι του ποσού των χιλίων ευρώ (€ 1.000,00), οι οποίες δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό 100% της εν λόγω απαίτησης, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες¹ για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης,

β) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω του ποσού των χιλίων ευρώ (€ 1.000,00), οι οποίες δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες¹ για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Χρόνος υπερημερίας Προβλέψεις
Πέρα των 12 μηνών 50 %
Πέρα των 18 μηνών 75 %
Πέρα των 24 μηνών 100 %

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions