ΝΕΑ

Μερική και εκ' περιτροπής απασχόληση

Ως μειωμένης απασχόλησης εργαζόμενος, θεωρείται κάθε  εργαζόμενος , με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, του οποίου οι ώρες εργασίας, υπολογιζόμενες σε ημερήσια, εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση είναι λιγότερες από το κανονικό ωράριο εργασίας ( άρθρο 2 του Ν 3846/2010), το οποίο στη χώρα μας ανέρχεται σε 8 ώρες ημερησίως / 40 ώρες εβδομαδιαίως (όπως αυτό καθορίστηκε με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε του 1984).

Υπάρχουν διάφορες μορφές μειωμένης απασχόλησης όπως :

Επιστροφή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ΠΟΛ.1183/28.07.2014

Για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από 01/01/2014 και εφεξής, προβλέπεται να καταβάλουν στους δικαιούχους εντός ενενήντα (90) ημερών, από την ημερομηνία υποβολής έγγραφου αιτήματος, το ποσό που απομένει προς επιστροφή μετά τη διενέργεια τυχόν συμψηφισμών με βεβαιωμένες οφειλές αυτών προς τη Φορολογική Διοίκηση. Στο αίτημα θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός IBAN τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου και να περιλαμβάνεται η τυχόν έγγραφη δήλωση συμψηφισμού του επιστρεπτέου ποσού με μελλοντικές οφειλές.

Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κώδ. Φορολογίας Εισοδήματος / Κ.Φ.Ε. (N. 4172/2013)

(Έχουν ληφθεί υπόψη οι διευκρινήσεις της  υπ’αριθμό ΠΟΛ 1056/02.03.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ).

Τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και οι διαγραφές αυτών, εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, ως εξής:

α) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι του ποσού των χιλίων ευρώ (€ 1.000,00), οι οποίες δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό 100% της εν λόγω απαίτησης, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες¹ για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης,

β) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω του ποσού των χιλίων ευρώ (€ 1.000,00), οι οποίες δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες¹ για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Χρόνος υπερημερίας Προβλέψεις
Πέρα των 12 μηνών 50 %
Πέρα των 18 μηνών 75 %
Πέρα των 24 μηνών 100 %

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ / Αλλαγές στο καθεστώς των προστίμων

Με την εφαρμογή του Ν.4337/2015 έγιναν μεγάλες αλλαγές στο Φορολογικό Ποινολόγιο, σε ότι αφορά τις Ενδοομιλικές Συναλλαγές, είχαμε τις κάτωθι διαφοροποιήσεις:

 • Για εκπρόθεσμη υποβολή (πέραν του τετραμήνου), ή για ανακριβή υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ), επιβάλλεται πρόστιμο ύψους  1/1000 επί του ποσού των συναλλαγών τεκμηρίωσης, με ελάχιστο ποσό τα € 500,00 και μέγιστο τα € 2.000,00, (με το προηγούμενο καθεστώς το μέγιστο έφθανε τα € 10.000,00)
 • Για εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικού ΣΠΠ, επιβάλλεται το ίδιο πρόστιμο, μόνο αν τα ποσά των συναλλαγών που τροποποιήθηκαν είναι μεγαλύτερα από  € 200.000,00
 • Για μη υποβολή ΣΠΠ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 1/1000 επί του ποσού των συναλλαγών τεκμηρίωσης, με ελάχιστο ποσό τα € 2.000,00 και μέγιστο τα € 10.000,00 (με το προηγούμενο καθεστώς το μέγιστο έφθανε τις € 100.000,00)
 • Για εκπρόθεσμη παράδοση Φακέλου Τεκμηρίωσης:
  • Παράδοση στην Φορολογική Διοίκηση μετά την 31η ημέρα, πρόστιμο € 5.000,00
  • Παράδοση στην Φορολογική Διοίκηση μετά την 61η ημέρα, πρόστιμο € 10.000,00
  • Παράδοση στην Φορολογική Διοίκηση μετά την 90η ημέρα, πρόστιμο € 20.000,00
  • Μη παράδοση φακέλου πρόστιμο € 20.000,00
© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions