ΝΕΑ

Επιστροφή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4174/2013

Σύμφωνα με το άρθρο 42 του προαναφερθέντος νόμου ορίζεται ότι :

  • Εάν ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφής φόρου εισοδήματος, η Φορολογική Αρχή, αφού συμψηφίσει τους τυχόν οφειλόμενους από τον φορολογούμενο φόρους  με το προς επιστροφή ποσό, προβαίνει στην επιστροφή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς.
  • Το επιστρεπτέο ποσό καταβάλλεται στον φορολογούμενο εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή του σχετικού εγγράφου αιτήματός του, εκτός εάν προβλέπεται μικρότερο χρονικό διάστημα επιστροφής από άλλη διάταξη της φορολογικής νομοθεσίας.
  • Με έγγραφη δήλωση του φορολογούμενου, η οποία περιλαμβάνεται στην αίτηση επιστροφής του, το επιστρεπτέο ποσό είναι δυνατόν να παρακρατείται ("φυλάσσεται") από τη Φορολογική Αρχή, με σκοπό τον συμψηφισμό του με μελλοντικές οφειλές του φορολογούμενου.
  • Η αξίωση για επιστροφή φόρου, ο οποίος κατεβλήθη αχρεωστήτως, παραγράφεται κατά τον χρόνο, κατά τον οποίο παραγράφεται το δικαίωμα της Φορολογικής Αρχής να εκδώσει πράξη προσδιορισμού φόρου, σύμφωνα με τις πρόνοιες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 36 του κώδικα φορολογίας εισοδήματος αναφορικά με την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση, από την οποία πηγάζει η αξίωση του φορολογούμενου προς επιστροφή.

Επιπλέον, το άρθρο 36, παρ. 1 του προαναφερθέντος νόμου ορίζει ότι:

Προαιρετική Ασφάλιση

Η προαιρετική ασφάλιση δίνει την δυνατότητα σε πρόσωπα που ήταν ασφαλισμένα στο ΙΚΑ ή σε συγχωνευθέντα με αυτό Ταμεία, να συνεχίσουν την ασφάλισή τους, καταβάλλοντας την αντίστοιχη εισφορά, εφόσον για διάφορους λόγους δεν παρέχουν πια εξαρτημένη εργασία.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να ενταχθεί κάποιος στην προαιρετική ασφάλιση είναι οι ακόλουθες:

Τεκμήρια - Αντικειμενικές Δαπάνες

Τα τεκμήρια διαβίωσης, τα οποία μετονομάσθηκαν πλέον σε «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης», είναι καθορισμένα ποσά από το Υπουργείο Οικονομικών, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις ελάχιστες ετήσιες δαπάνες χρήσης και συντήρησης περιουσιακών στοιχείων, όπως κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη και πισίνες, αλλά και ποσά, τα οποία, σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο Οικονομικών, αντιπροσωπεύουν τα ελάχιστα ετήσια έξοδα του φορολογούμενου για την ατομική του συντήρηση  (άρθρα 30 - 34 του Ν. 4172/2013 και ΠΟΛ 1073/26.03.2015).

Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

Πρόστιμα παραβάσεων

Με το Νόμο 4174/2013 επιβάλλονται νέα πρόστιμα, μικρότερα σε ορισμένες περιπτώσεις από τα σήμερα ισχύοντα (βλέπε κατωτέρω).

Με τις νέες διατάξεις παρέχεται απαλλαγή από προσαυξήσεις (τόκους) και πρόστιμα, λόγω ανωτέρας βίας (ανωτέρα βία θεωρούνται τα γεγονότα, τα οποία είναι απρόβλεπτα και δεν μπορούν να αποτραπούν, όση επιμέλεια κι αν δείξει ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο), μετά από αίτηση του φορολογουμένου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. Προϋπόθεση για να τύχει της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης ο φορολογούμενος είναι  να έχουν εξοφληθεί οι φόροι, οι οποίοι είχαν επιβληθεί. Είναι στην κρίση  της Φορολογικής Διοίκησης η αναγνώριση της ανωτέρας βίας.

Δεν παρέχονται απαλλαγές για πρόστιμα από ανακριβείς δηλώσεις και για παραβάσεις φοροδιαφυγής.

Η αμφισβήτηση των προστίμων γίνεται με ενδικοφανή προσφυγή

 Ειδικότερα, τα πρόστιμα επιβάλλονται ανά κατηγορία φόρου ως εξής:

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions