ΝΕΑ

Προαιρετική Ασφάλιση

Η προαιρετική ασφάλιση δίνει την δυνατότητα σε πρόσωπα που ήταν ασφαλισμένα στο ΙΚΑ ή σε συγχωνευθέντα με αυτό Ταμεία, να συνεχίσουν την ασφάλισή τους, καταβάλλοντας την αντίστοιχη εισφορά, εφόσον για διάφορους λόγους δεν παρέχουν πια εξαρτημένη εργασία.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να ενταχθεί κάποιος στην προαιρετική ασφάλιση είναι οι ακόλουθες:

Τεκμήρια - Αντικειμενικές Δαπάνες

Τα τεκμήρια διαβίωσης, τα οποία μετονομάσθηκαν πλέον σε «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης», είναι καθορισμένα ποσά από το Υπουργείο Οικονομικών, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις ελάχιστες ετήσιες δαπάνες χρήσης και συντήρησης περιουσιακών στοιχείων, όπως κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη και πισίνες, αλλά και ποσά, τα οποία, σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο Οικονομικών, αντιπροσωπεύουν τα ελάχιστα ετήσια έξοδα του φορολογούμενου για την ατομική του συντήρηση  (άρθρα 30 - 34 του Ν. 4172/2013 και ΠΟΛ 1073/26.03.2015).

Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

Πρόστιμα παραβάσεων

Με το Νόμο 4174/2013 επιβάλλονται νέα πρόστιμα, μικρότερα σε ορισμένες περιπτώσεις από τα σήμερα ισχύοντα (βλέπε κατωτέρω).

Με τις νέες διατάξεις παρέχεται απαλλαγή από προσαυξήσεις (τόκους) και πρόστιμα, λόγω ανωτέρας βίας (ανωτέρα βία θεωρούνται τα γεγονότα, τα οποία είναι απρόβλεπτα και δεν μπορούν να αποτραπούν, όση επιμέλεια κι αν δείξει ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο), μετά από αίτηση του φορολογουμένου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. Προϋπόθεση για να τύχει της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης ο φορολογούμενος είναι  να έχουν εξοφληθεί οι φόροι, οι οποίοι είχαν επιβληθεί. Είναι στην κρίση  της Φορολογικής Διοίκησης η αναγνώριση της ανωτέρας βίας.

Δεν παρέχονται απαλλαγές για πρόστιμα από ανακριβείς δηλώσεις και για παραβάσεις φοροδιαφυγής.

Η αμφισβήτηση των προστίμων γίνεται με ενδικοφανή προσφυγή

 Ειδικότερα, τα πρόστιμα επιβάλλονται ανά κατηγορία φόρου ως εξής:

Δυνατότητα χορήγησης επιλογής φορολόγησης των επαγγελματικών μισθώσεων

Σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ν. 4110/23.1.2013 (ΦΕΚ 17Α) και την υπ αριθμό απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1180/2013  παρέχεται πλέον η δυνατότητα υπαγωγής στο Φ.Π.Α. όλων των επαγγελματικών μισθώσεων ακινήτων, σε αντίθεση με προηγούμενη διάταξη, με την οποία η επιλογή φορολόγησης ίσχυε μόνο για τα εμπορικά κέντρα και τα εμπορευματικά κέντρα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

Η υπαγωγή στο Φ.Π.Α. γίνεται κατόπιν επιλογής του εκμισθωτή- εκμεταλλευτή του ακινήτου, που πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης επιλογής φορολόγησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Η επιλογή φορολόγησης μπορεί να αφορά το σύνολο ή μέρος ενός ακινήτου ή οικοδομικού συγκροτήματος. Με την αίτηση προσδιορίζονται επακριβώς και οι χώροι για τους οποίους γίνεται η επιλογή φορολόγησης. Επισημαίνεται, ότι η επιλογή αφορά και μισθώσεις που είχαν συναφθεί πριν την 01.01.2013, εφόσον υποβληθεί αίτηση επιλογής φορολόγησης, η οποία ισχύει από την υποβολή της.

© 2018 Dinamiki. All Rights Reserved. Designed By Centiva Software Solutions